Taxe licență

Taxa anuală este de 5.500 lei şi se achită în patru perioade, după cum urmează:

 • Rata I, 2500 de lei, Până la data de 30.09.2023 (anul I)
 • Rata I, 2500 de lei, Până la data de 13.10.2023 (anii II și III)
 • Rata II, 1000 de lei, Până la data de 08.12.2023
 • Rata III, 1000 de lei, Până la data de 08.03.2024
 • Rata IV, 1000 de lei, Până la data de 10.05.2024

Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: este aceeași cu taxa de studii a anului terminal. Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.10.2023 inclusiv.

Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.10.2023 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 08.03.2024 inclusiv.

Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea “Tibiscus”.

Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la achitarea integrală a taxei de școlarizare.

La plata integrală a taxei se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în intervalul de timp prevăzut pentru achitarea primei rate (26.09.2023-13.10.2023).

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii (str. Lascăr Catargiu nr. 6, parter, orar L-V 10-15) sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6
Banca Transilvania
IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
SWIFT: BTRLRO22

 

Detalii: Regulament taxe 2023/2024

Regulament privind taxele de studii pentru anul universitar 2023/2024

1. TAXE ANUALE DE STUDII
1.1. Taxe anuale pentru studii universitare de licenţă

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 29.09.2023
Rata II
Până la data de 08.12.2023
Rata III
Până la data de 08.03.2024
Rata IV
Până la data de 10.05.2024
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I 5500 2500 1000 1000 1000
2 Drept şi Administraţie Publică I 5500 2500 1000 1000 1000
3 Psihologie I 5500 2500 1000 1000 1000
4 Ştiinţe Economice (IF) I 5500 2500 1000 1000 1000
5 Ştiinţe Economice (IFR) I 5500 2500 1000 1000 1000
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 13.10.2023
Rata II
Până la data de 08.12.2023
Rata III
Până la data de 08.03.2024
Rata IV
Până la data de 10.05.2024
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată II, III 5500 2500 1000 1000 1000
2 Drept şi Administraţie Publică II, III, IV 5500 2500 1000 1000 1000
3 Psihologie II, III 5500 2500 1000 1000 1000
4 Ştiinţe Economice (IF) II, III 5500 2500 1000 1000 1000

1.2. Taxe anuale pentru studii universitare de masterat

Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 13.10.2023
Rata II
Până la data de 08.12.2023
Rata III
Până la data de 08.03.2024
Rata IV
Până la data de 10.05.2024
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată I 5500 2500 1000 1000 1000
2 Drept şi Administraţie Publică I 5500 2500 1000 1000 1000
3 Psihologie I 5500 2500 1000 1000 1000
4 Ştiinţe Economice I 5500 2500 1000 1000 1000
Nr.crt.
Facultatea
Anul de studiu
Total taxă
Rata I
Până la data de 13.10.2023
Rata II
Până la data de 08.12.2023
Rata III
Până la data de 08.03.2024
Rata IV
Până la data de 10.05.2024
1 Calculatoare şi Informatică Aplicată II 5500 2500 1000 1000 1000
2 Drept şi Administraţie Publică II 5500 2500 1000 1000 1000
3 Psihologie II 5500 2500 1000 1000 1000
4 Ştiinţe Economice II 5500 2500 1000 1000 1000

1.3 *Taxe anuale – Program completare studii CPR

Nr.crt.
CPR
Anul de studiu
Total taxă
Semestrul I
Până la data de
13.10.2023
Semestru II
Până la data de
08.03.2024
1 Program completare studii (CPR) Taxa de studii se va achita integral în funcție de numărul de discipline
urmate în calitate de audient și de numărul de credite aferent fiecărei
discipline

1.4 Taxe anuale – Departamentul pentru pregatirea personalului didactic( DPPD):

Nr.crt.
DPPD
Anul de studiu
Total taxă
Până la data de
13.10.2023
1 DPPD licenta I 950 950
2 DPPD master I 1400 1400
3 DPPD modul I postuniversitar I 3000 3000
4 DPPD modul II postuniversitar I 3000 3000

1.5 Taxa de şcolarizare, pentru studenţii de la studii universitare de licenţă şi pentru studenţii de la studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, este aceeași cu taxa de studii a anului terminal, stabilită la punctul 1.1, respectiv 1.2. si se plateste dupa acelasi calendar.

1.6 Taxa pentru recontractarea materiei nepromovate, în anul contractat, se calculează după formula (taxa anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 13.10.2023 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până
la data de 08.03.2024 inclusiv.

ATENȚIE:
Cererea pentru recontractarea materiilor nepromovate (corespunzătoare semestrului I și semestrului II) se depune de către studenți, la secretariatul facultății, cel târziu până la data de 13.10.2023, urmând ca plata să se efectueze în termenele precizate anterior, la pct.1.4.

Notă:

 1. Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare, prevăzute la punctul 1.1, 1.2 şi 1.3, obligaţie a studentului, anulează toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). După achitarea taxei, studentul beneficiază din nou de toate drepturile prevăzute în
  Regulamentul privind activitatea prfesională a studenţilor la Universitatea „Tibiscus”;
 2. Pentru depăşirea fiecărei perioade de plată, prevăzute la punctul 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4, se percep penalizări de 1% pe zi lucrătoare de întârziere până la achitarea integrală a taxei de școlarizare;
 3. Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii, prevăzută la punctul 1.1 şi 1.2, se aplică o reducere de 12% din valoarea taxei, dacă plata se realizează până la data de 30.06.2023, în limita a 100 de locuri.
 4. La plata integrală a taxei pentru anul I de studiu (licență și master) până la data de 26.09.2023 se obține securizarea locului ocupat în urma admiterii
 5. Pentru achitarea integrala a taxei anuale pentru studii, prevazuta la punctul 1.1 si 1.2, se aplica o reducere de 5% din valoarea taxei, daca plata se realizeaza in intervalul 01.07.2023 – 06.10.2023.

2. TAXE PENTRU ADMITERE 2023

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Taxă de înscriere la admitere 2023 – 2024 250 250
2. Taxă de înmatriculare 200 200

3. TAXE PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Întocmirea dosarului pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor 500 500
2. Eliberarea certificatului de competenţă lingvistică 500
3. Examen de licenţă/disertaţie 1800 2000
– Pentru absolvenţii care au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din cadrul examenului de licenţă într-o sesiune anterioară, organizată pentru ablsolvenții promoţiei 2023/2024 (sesiunea iulie 2023 sau sesiunea septembrie 2023) 800
– Pentru absolvenții promoțiilor anterioare anului universitar 2023 care au promovat proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență 1200

4. TAXA EXAMEN PREZENTARE PORTOFOLIU FINAL:

Nr.crt.
Felul taxei
Studii universitare de:
DPPD modul I
postuniversitar
DPPD modul II
postuniversitar
1. Taxă examen prezentare portofoliu final 500 500

5. ALTE TAXE ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023/2024

Nr.crt.
Tipuri de activităţi
Studii universitare de:
Licenţă
[Lei]
Masterat
[Lei]
1. Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior 1000 1000
– pentru studenţii Universităţii „Tibiscus” din Timişoara care au solicitat întreruperea studiilor din cauze medicale: sarcină, spitalizare peste 30 de zile 0 0
2. Înmatriculare pe bază de transfer 1000 1000
3. Repetarea examenelor (nepromovate /neprezentate):    
– examen planificat în sesiunea de restanţe 300 300
– examen planificat în sesiunea de reexaminare 400 400
– examen planificat în sesiunea de reexaminări speciale 600 600
Examene de diferenţă (stabilite în urma echivalării studiilor efectuate, în vederea compatibilizării planurilor de învăţământ) 200 200
4. Repetarea colocviilor (restanţă/reexaminare/reexaminări speciale) 300/400/600 300/400/600
5. Recuperare ore de laborator sau lucrări practice 50 lei/şedinţă 50 lei/şedinţă
6. Obţinerea de credite suplimentare (din materiile facultative sau opţionale suplimentare, contractate de student) după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină după formula: (taxă anuală din anul de studiu în curs /60) x nr. de credite pe disciplină
7. La exmatricularea din facultate – taxele achitate nu se returnează, iar pentru păstrarea actelor originale la dosar, în arhiva facultăţii, se percep următoarele taxe:    
– între 01. – 30.10. 2023 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2022/2023) 0 0
– începând din data de 01 noiembrie 2023 (pentru exmatriculaţii corespunzători anului universitar 2022/2023) 100 100
– pentru exmatriculaţii din anii anteriori anului universitar 2022/2023 100 lei/an 100 lei/an
8. Taxă pentru stocarea şi păstrarea dosarelor de concurs ale candidaţilor respinşi sau care doresc sa renunţe la locul ocupat prin concurs:    
– pentru dosarele eliberate pe bază de cerere înregistrată în termen de 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 0 0
– pentru dosarele eliberate, pe bază de cerere înregistrată, după 30 de zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor finale 100 lei/an 100 lei/an
9. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de finalizare a studiilor, neridicate, după doi ani de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
10. Taxă pentru situaţii şcolare eliberate de către Arhiva Universităţii 500 500
11. Taxă pentru păstrarea în Arhiva Universităţii a actelor de studii (diplomă de bacalaureat/diplomă de licenţă) pentru absolvenţii fără examen de finalizare a studiilor care nu şi-au ridicat documentele după un an de la absolvire 100 lei/an 100 lei/an
12. Taxă pentru eliberare adeverinţe cu informaţii din Arhiva Universităţii 150 150
13. Taxă pentru eliberarea diplomelor în regim de urgenţă, cu aprobarea cererii de către rectorul Universităţii 1000 1000
14. Taxă pentru eliberarea duplicatelor:    
– duplicat diplomă de licenţă/master 800 800
– duplicat supliment la diplomă/foaie matricolă 500 500
– duplicat adeverinţă de absolvire 300 300
– duplicat carnet de student 200 200
15. Taxă pentru eliberarea adeverinţei de certificare (autenticitate) a actelor de finalizare a studiilor 500 500
16. Eliberarea programelor analitice (fişe de disciplină), în limba română 500 lei/an de studiu 500 lei/an de studiu
17. Eliberare planuri de învăţământ, în limba română 700 lei/an de studiu 700 lei/an de studiu
18. Eliberarea, la cerere, de documente în cadrul cărora să fie atribuit un număr de credite de studiu transferabile, disciplinelor de curs urmate de absolvent, pe baza informaţiilor existente în registrul matricol, pentru echivalarea, continuarea sau finalizarea studiilor şi recunoaşterea în străinătate a unor diplome eliberate anterior introducerii sistemului de credite transferabile (conf. art.149, pct.2 din Legea educaţiei) 600 600
19. Completarea, la cerere, de documente necesare aparţinătorilor studenţilor care lucrează în străinătate, în vederea obţinerii de indemnizaţii sociale 500 lei/document 500 lei/document
20. Taxă pentru eliberarea suplimentului la diplomă în format europass, la cerere 700 700

6. Retragerea de la studii/transferul într-o altă instituţie de învăţământ superior se poate aproba în următoarele condiţii:

– Plata la zi a ratelor taxei anuale pentru studii, prevăzute la punctul 1.1, respectiv 1.2, precum şi a penalităţilor calculate la taxele anuale pentru studii;

7. Activităţile cuprinse la pct. 5 – Alte taxe, se pot desfăşura numai după ce au fost achitate taxele respective şi s-a prezentat un exemplar al chitanţei/op la facultatea/compartimentul implicat.

8. Taxele anuale de studii achitate nu se reportează în alţi ani universitari.

9. Taxele prevăzute la pct. 5, rândul 3. (repetarea examenelor nepromovate /neprezentate şi examene de diferenţă) și rândul 4. (repetarea colocviilor) sunt valabile numai în sesiunea de examene pentru care au fost achitate şi nu se reportează în alte sesiuni.

10. Taxa prevăzută la pct. 5, rândul 1 (Procedura de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate anterior) , se achită înainte de aplicarea procedurii de recunoaștere și nu se returnează.

11. După înmatriculare, studentul care nu a achitat rata 1 din taxa de şcolarizare, nu a prezentat actul de studiu pe baza căruia a fost admis, în original, și nu a semnat contractele de studii, în perioada: 26.09.2023 – 30.09.2023, poate fi exmatriculat, la expirarea acestui termen, la decizia Consiliului facultății.

Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele anuale, de admitere şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

Universitatea “Tibiscus” din Timişoara
300559 Timişoara, str. Lascăr Catargiu nr. 6

Banca Transilvania
Nume Client: Universitatea Tibiscus
IBAN: RO95BTRL03601205A61880XX
SWIFT: BTRLRO22

Contul de la Raiffeisen se va inchide incepând cu 01.01.2023

CASIERIE

Program: Luni-Vineri, orele 09-16

Telefon: 0256 220 688