Comisia de Etică

Regulament de etică şi deontologie profesională al Facultăţii de Psihologie

Regulamentul de etică şi deontologie profesională din Facultatea de Psihologie doreşte a fi un îndrumător pentru ambele părţi implicate în procesul de învaţământ (profesori şi studenţi), în vederea creării unui cadru reglementat. Regulamentul exemplifică situaţii ce se doresc a fi evitate şi normează modul în care se va acţiona în cazul unor conflicte de natură etică.

Art. 1. Cadrul juridic:

 • Legea Educaţiei Naționale Nr. I din 5 ianuarie 2011 (cu modificările şi completările ulterioare);
 • Ordinul MEC Nr. 4492 din 06.08.2005 privind promovarea eticii profesionale în universităţi;
 • Legea 206 din mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;
 • Carta Universităţii “Tibiscus” din Timişoara;
 • Codul Etic al Universităţii “Tibiscus” din Timişoara, parte integrantă a Cartei.

Art.2. Dispoziţii generale

 1. Comisia de etică şi deontologia profesională a facultăţii de Psihologie este o structură executivă, subordonată funcțional Consiliului Facultăţii de Psihologie;
 2. Comisia de etică şi deontologia profesională a Facultaţii de Psihologie are rolul, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, de a analiza şi soluţiona abaterile de la etica şi deontologia profesională prevăzute în Codul Etic al Universitaţii “Tibiscus” din Timişoara ale membrilor comunitaţii academice din Facultatea de Psihologic.

Art 3. Structura Comisiei de Etică a Facultaţii de Psihologie

 1. Comisia de Etică şi deontologie profesională a Faculta\ii de Psihologic se compune din 5 membri. trei cadre didactice (prof. univ. dr. Gozo Zeno. lect. univ. dr. Dău-Gaşpar Oana, lect. univ. dr. Daniel Muranyi) şi doi studenți (Doris Breaz, an IJ master, Pegulescu (Grigore), Carmen, anu lll). dintre care vor fi aleși un preşedinte şi un secretar. Comisia de Etica este numită de Consiliul Facultăţii.
 2. Preşedintele Comisiei este ales dintre membrii ci prin votul deschis al majoritatii calificate (2/3) a membrilor comisiei.
 3. Preşedintele Comisiei va conduce ședințele acesteia. În cazul în care preşedintele lipseşte din motive întemeiate, el va fi înlocuit pe perioada absenţei de către un locţiitor votat de membrii Comisiei.
 4. Membrii Comisiei se pronunţă cu tillu de recomandare asupra sesizărilor primite, în conformitate cu Codul Etic al Universităţii “Tibiscus” din Timişoara.
 5. Secretarul Comisiei întocmeşte procesul-verbal al şedinţei şi îndeplineşte procedura de convocare a membrilor, a părţilor implicate în cauză şi a persoanelor ce urmează a fi audiate.
 6. Comisia de Etică se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este necesar, în sedințe extraordinare.
 7. Cvorumul Comisiei este constituit de mai mult de jumătate din membrii Comisiei.
 8. Deciziile Comisiei, inclusiv demararea/nedemararea procedurii de analiză şi soluţionare a sesizărilor, aprobarea raportului de analiză şi a sancțiunilor se iau cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei de Etică.

Art. 4. Principii generale

 1. Cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Psihologie se vor comporta într-o manieră etică, atât în cadrul facultăţii. cât şi în afara ei.
 2. Cadrele didactice ale Facultăţii de Psihologie îi vor îndruma pe studenţi spre o conduită etică şi profesională.
 3. Se va folosi prezumţia de nevinovăţie, orice incident raportat va trebui probat.
 4. Persoanele implicate într-un incident de etică vor avea dreptul de a se apăra.
 5. Acest regulament este adoptat cu scopul de a ajuta facultatea să-şi păstreze renumele şi să îndeplinească misiunea şi obiectivele proprii.
 6. Regulamentul nu are un rol coercitiv, ci un rol corector.
 7. În acest regulament vom considera două tipuri de incidente: incidente minore (care se pot justifica prin necunoaşterea unor reguli de etică şi deontologie profesională) şi incidente majore (care sunt determinate de o acţiune voluntară).

Art. 5. Proceduri specifice

 1. Considerând principiile de mai sus, cadrele didactice şi studenţii care observă o încălcare a eticii şi deontologiei profesionale în facultate vor raporta în scris incidentul la secretariatul Facultăţii de Psihologie. Raportul va descrie fapta, va conţine numele şi semnătura raportorului, precum şi numele a încă doua persoane care au fost de faţă şi/sau probe şi dovezi materiale.
 2. Incidentul astfel raportat va primi un număr de înregistrare la secretariat. În cazul în care incidentul este raportat de către un cadru didactic, acesta va cataloga incidentul în incident minor sau incident major.
 3. Orice raportare a unui incident în care este implicat un student/o studentă va fi adusă la cunoştinţă persoanei respective de către secretariat. Studentul/studenta va putea primi o copie a raportului (fără semnături sau date de identificare ale martorilor) şi va avea o perioadă de 5 zile lucrătoare în care să poată depune o cerere pentru întrunirea Comisiei de Etică pentru evaluarea cazului.
 4. În cazul în care studentul/studenta nu depune cererea menţionată la aliniatul 3, sau în cazul în care Comisia de Etică consideră raportul întemeiat, respectivul incident va fi înscris într-o bază de date pentru incidentele de etică. Baza de date va fi completată de către secretarul Comisiei de Etică şi va conţine numele studentului/studentei şi detalii privind incidentul raportat (data producerii incidentului, persoana care a raportat incidentul, numărul de înregistrare al raportului, tipul de incident etc.).
 5. La acumularea a două incidente minore, un student va fi consiliat de către un cadru didactic (membru al Comisiei) în ce priveşte Regulamentul de Etică şi deontologie profesională al Facultăţii de Psihologie.
 6. Dacă pentru un student există trei incidente minore sau un incident major, consemnate în baza de date menţionată la aliniatul 4. cazul va fi adus la cunoştinţă Consiliului Facultăţii.
 7. Consiliul declanşează procedurile care se impun, în conformitate cu Regulamentul de Etică al Universităţii şi Facultăţii. În cazul în care Consiliul confirmă existenţa uneia din situaţiile de la aliniatul 6, sancţiunea este exmatricularea. Consiliul decide dacă studentul/studenta exmatrieulat(ă) are sau nu drept de reînscriere.
 8. Nici un cadru didactic (din afara conducerii facultăţii) nu va putea consulta baza de date menţionată la aliniatul 4. Informaţiile din această bază de date vor fi confidenţiale.
 9. Exemple de incidente minore în care pol fi implicaţi studenţii.
  Se consideră incident minor cazul în care un student/o studentă:
  1. preia codul sursă/rezolvarea unei teme de la un coleg/o colegă şi pretinde că este rezultatul efortului propriu;
  2. dă unui coleg/unei colege codul sursă/rezolvarea unei teme deja predată;
  3. copiază o temă de lucru/rezolvarea unei teme, cuvânt cu cuvânt dintr-o carte şi o prezintă ca fiind a sa, fără indicarea sursei;
  4. copiază o temă/un proiect din surse publice, fără indicarea sursei;
  5. perturbă în mod repetat orele de curs/seminar/laborator;
  6. nu respectă un cod minimal de conduită față de colegi, cadre didactice şi personal auxiliar, folosind limbaj licenţios, vestimentaţie inadecvată/provocatoare;
  7. are manifestări violente în relaţie cu colegii şi cadrele didactice şi personalul auxiliar (violenţa verbală este considerată, de regulă, incident minor, iar cea fizică este considerată incident major);
  8. inscripţionează voluntar bănci sau ziduri din incinta Facultăţii de Psihologie şi universităţii.
 10. Exemple de incidente majore în care pot fi implicaţi studenţii.
  Se consideră, incident major cazul în care un student/o studentă:
  1. copiază la examene de orice tip;
  2. manifestă acte de violenţă fizică;
  3. plagiază la lucrările de licenţă sau de disertație (preluarea integrală a unui text, chiar şi cu menţionarea sursei, preluarea ideilor unui text fără menţionarea sursei, preluarea construcţiei logice fără menţionarea sursei, sunt fapte ce constituie plagiat: în lucrările de licenţă sau de disertaţie pornim de la premisa că studentul trebui să explice rezultatele teoretice prin folosirea limbajului propriu, nu să copieze textul dintr-o sursă bibliografică);
  4. distruge cu bună ştiinţă obiecte de patrimoniu sau acte oficiale (proiectoare. calculatoare, lucrări de examen. cataloage);
  5. înlocuieşte un coleg/o colegă la un examen;
  6. acceptă/solicită unei alte persoane să îl/o înlocuiască la un examen.
 11. Regulamentul de faţă se aplică tuturor studenţilor Facultăţii de Psihologie, indiferent de programul în care sunt înmatriculaţi (Iicență, rnaster).
 12. Regulamentul se aplică şi studenţilor care îşi continuă studiile după o întrerupere temporară; în acest caz, se va ţine cont de înregistrările din baza de date, anterioare datei întreruperii studiilor.
 13. Orice incident în ceea ce priveşte etica sau deontologia profesională a studenţilor Facultăţii de Psihologie, petrecut în afara Universităţii (în firme, instituţii publice etc., în care studentul/studenta desfăşoară activităţi organizate de Facultatea de Psihologie), va activa automat comisia menţionată la aliniatul 3 şi va fi discutat în cadrul comisiei.
 14. În cazul dovedirii unei fraude la examenul scris de licenţă, studentul/studenta respectivă va fi eliminat(ă) din examen. Consiliul decide amânarea cu 1 an a susţinerii examenului de licenţă. Incidentul va fi înscris în baza de date menţionată la aliniatul 4.
 15. Cadrele didactice au datoria de a raporta incidentele care apar în timpul desfăşurării activităţilor didactice. Spre exemplu, dacă un student este penalizat prin notă pentru plagiere/copiere a unei teme, profesorul va raporta obligatoriu incidentul respectiv.
 16. Orice incident de etică și deontologic profesională referitor la cadre didactice, raportat de alte cadre didactice sau de studenţi, se aduce obligatoriu la cunoştinţa Consiliului Facultăţii. Consiliul Facultăţii poate decide întrunirea Comisiei de Etică pentru evaluarea cazului. În această situaţie, Comisia de etică prezintă Consiliului facultăţii un raport; dacă acesta este considerat întemeiat, conducerea facultăţii va sesiza Comisia de Etică a Universităţii “Tibiscus” din Timişoara.
 17. Exemple de incidente în care pot fi implicate cadrele didactice:
  1. aspecte concrete legate de nerespectarea legilor şi regulamentelor;
  2. aspecte concrete legate de acte de corupţie;
  3. aspecte concrete legate de nerespectarea condiţiilor de activitate profesională;
  4. aspecte concrete legate de opinii şi credinţe personale despre membrii comunităţii academice (profesori. studenţi, personal auxiliar) din facultate sau universitate ce nu pot fi probate cu martori sau probe obiective;
  5. aspecte concrete legate de conflictele de interese;
  6. aspecte concrete legate de contabilitate şi raportare financiară;
  7. aspecte concrete legate de confidențialitatea informaţiilor privind activitatea profesională sau relaţiile cu colegii, studenţii şi personalul auxiliar în situaţii extraprofesionale;
  8. aspecte concrete legate credinţele şi acţiunile cu caracter etnic, religios sau politic.

Art.6. Dispoziţii finale

 1. Prezentul Regulament nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni acestora.
 2. Prezentul Rcgulament aprobat de Consiliului facultăţii de psihologic din data de 28.09.2021 şi prin hotărâre de consiliu se numeşte comisia din Anexa la regulament.
 3. Modificarea prevederilor prezentului Regulament se poate face ca urmare a propunerilor a 2/3 din totalul membrilor Comisiei de etică şi deontologie profesională, sau la solicitarea Consiliului Facultăţii.