Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Licență FCIA sem.II.var2 [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


DESPRE NOI
Sigla FCIA Tibiscus

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) şi-a început activitatea în anul universitar 2000-2001 odată cu autorizarea sa de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare (cu nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000) şi apariţia Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000. Fondatorii sunt un grup de profesori de matematică şi ingineri doritori să construiască o alternativă performantă la învăţământul informatic de stat din Timişoara.

În 2008, urmare a vizitei de evaluare, Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior a dispus acreditarea specializării Informatică (prin decizia 3586/2008, cu calificativul maxim „încredere”). Cifra de şcolarizare fixată de ARACIS este de 75 de studenţi. Ulterior, prin decizia ARACIS nr. 7461/2008, au fost acreditate - de asemenea cu calificativul „încredere” - şi specializările de master: „Web design” şi „Administrarea Sistemelor Distribuite” cu câte 30 de locuri fiecare. Începând cu anul 2013, acestea au format domeniul de studii universitare de masterat "Informatică", având la admitere 100 locuri. Urmare a vizitei de evaluare externă a calităţii în universtate, specializarea de licenţă "Informatică" a primit în anul 2015 calificativul "Încredere" la evaluarea de program de studii. Pentru anul universitar 2023-2024 au fost acreditate 50 locuri la programul de Licență și 50 locuri la programul de Master.

La ora actuală studenţii şi masteranzii facultăţii beneficiază de o pregătire orientată prioritar spre domeniile având o aplicabilitate practică imediată şi pentru care există o cerere constantă pe piaţa muncii (programare în C, C++ şi Java, reţele de calculatoare, baze de date, web design, multimedia etc.). Acest fapt a permis ca o bună parte dintre absolvenţii noştri să ocupe locuri de muncă bine plătite în firme de prestigiu din România şi multe alte locuri de pe întreg mapamondul, din Noua Zeelandă şi până în vestul îndepărtat al Canadei.

Cadrele didactice (profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, cadre didactice titulare, asociate sau invitate) sunt specialişti care îmbină experienţa profesională dobândită în disciplinele pe care le tutorează cu pedagogia modernă şi cu un stil de lucru deschis apropiat de studenţi.

Pe lângă activitatea didactică, FCIA este angrenată, prin intermediul Centrelor de Cercetare în proiecte de cercetare ştiinţifică care au ca rezultat un număr important de articole publicate în reviste indexate ISI şi BDI.

Revista ştiinţifică a facultăţii - „Anale. Seria Informatică” - a obţinut categoria B+ în clasificarea CNCSIS şi este cuprinsă în Index Copernicus (scor ICV 91,15/2017) şi în alte 20 de baze de date internaţionale printre care EBSCO, DOAJ, arXIV etc.

Studenții sunt implicați în activitatea de cercetare prin lucrări publicate în Revista studențească de cercetare în informatică multidisciplinară și prin participarea la diferite workshopuri locale sau naționale.

Simpozioanele ştiinţifice naţionale (Realizări şi perspective în Hard şi Soft) şi internaţionale (European Conference on Computer Science & Applications) organizate de FCIA beneficiază în fiecare an de o participare de prestigiu şi cele mai valoroase lucrări sunt publicate în această revistă.

Prin intermediul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62626 finanţat din fonduri U.E., pe lângă facultatea noastră s-a înfiinţat „Centrul de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în tehnici de predare multimedia”, care îa oferit cursuri de specializare pentru profesorii din învăţământul şcolar şi liceal. Prin intermediul proiectului POSDRU/131/5.1/G/125380 "PROJOB - Măsuri active de stimulare a forţei de muncă în regiunea de vest" finanţat din fonduri U.E., specialiştii facultăţii noastre au format şomerii în domeniul IT, iar prin intermediul proiectului POSDRU/161/2.1/G/137512 "Cariera - Provocarea mea!" finanţat din fonduri U.E., studenţii specialiştii facultăţii noastre au beneficiat de consiliere pentru găsirea unui loc de muncă şi prevenirea abandonului şcolar.

BAZA MATERIALĂ

FCIA dispune la ora actuală de spaţii de învăţământ bine amenajate şi utilate cu o dotare modernă cuprinzând:
-2 săli de curs/seminar informatizate cu calculator conectat la internet, proiector, tablă interactivă şi mobilier ce permite amenajarea flexibilă a spaţiului.
-6 laboratoare cu câte 10-16 posturi de lucru la calculatoare integrate în reţele client server (una cu arhitectură standard şi una de tip cloud) pe Ms Windows şi UNIX
-2 servere de reţea cu conexiune la providerul de internet prin fibră optică
-2 laboratoare de cercetare în domeniul informaticii
-1 bibliotecă a departamentului
-1 secretariat cu echipament de multiplicare accesibil studenţilor.
La parterul clădirii se află localizată biblioteca universităţii, având cărţi şi manuale de informatică cu directă adresabilitate la necesităţile de informare ale studenţilor.

COLABORĂRI INTERNAŢIONALE

FCIA are parteneriate cu facultăţi de profil similar ale unor universităţi de prestigiu din străinătate. Printre acestea cele mai strânse legături s-au stabilit pe parcursul anilor cu Universitatea Emden-Leer din Emden (Germania), Université de Picardie Jules Verne (Franţa), Université Paris-Est Marne-la-Vallée (Franţa), Institutul Strategy din ZhohtyVody (Ucraina) etc.

ADMITERE

Pentru anul universitar 2023-2024 la admitere sunt disponibile 50 locuri la specializare de licenţă "Informatică" şi 50 locuri la specializările de masterat "Administrarea Sistemelor Distribuite".

CONTACT
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara
Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

300559 Timişoara str. L. Catargiu nr. 6
Tel: 0256.220.687
Fax: 0256.220.690
E-mail: fcia@tibiscus.ro
Web: www.fcia.tibiscus.ro
Persoana de contact: secretar facultate - ec. Daniela Gherheș
LEGISLAŢIE

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara a fost înfiinţată şi acreditată prin Legea 484/11.07.2002, fiind inclusă, ca instituţie de învăţământ superior privat, în sistemul naţional de învăţământ din România.
Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) şi-a început activitatea în anul universitar 2000-2001 prin autorizarea sa de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare (cu nr. RC P062/370A din 4 iulie 2000) şi apariţia Hotărârii Guvernului Nr. 1215/29.11.2000. La baza funcţionării facultăţii noastre stau prevederile legale în vigoare:

 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 [descarcă]
 • Ordonanța 75/2005 privind asigurarea calității aprobată cu modificări și completări ulterioare [descarcă]
 • Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului [descarcă]
 • Legea 544/2001 [descarcă]
 • Hotărârea Guvernului nr. 978/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2022-2023 [vezi]
 • Hotărârea de Guvern nr. 979/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 434/2022 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2022-2023 [vezi]
 • ORDIN Nr. 3106/2022 din 9 februarie 2022 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie Text în vigoare începând cu data de 25 august 2022 [vezi]

 • CONDUCERE

  Conducerea FCIA este asigurată de către:

 • Decan - Conf.univ.dr. Cipriana SAVA
 • Director departament - Lect.univ.dr. Nicolae-Marian SEIMEANU

 • REGULAMENTE DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 • Carta universitară [descarcă]
 • Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor [descarcă]
 • Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor [descarcă]
 • Regulamentul privind taxele de şcolarizare [descarcă]
 • Metodologia de organizare a admiterii [descarcă]
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/disertaţie [descarcă]

 • STRUCTURĂ

 • Consiliul facultății [vizitează]
 • Consiliul departamentului [vizitează]