❕❕❕ Planificarea sesiunii de finalizare studii (licență/disertație) - Ses. Septembrie 2023
Vezi
Rezultate ADMITERE 2023
SEPTEMBRIE 2023

Afisare 26.09.2023 ora 12

❕❕❕ Tabel cu candidații admiși/respinși la concursul de admitere Licență-in ordine alfabetica, sesiunea septembrie 2023
Vezi


❕❕❕ Tabel cu candidații admiși/respinși la concursul de admitere Licență-in ordinea mediilor, sesiunea septembrie 2023
Vezi


26-27 septembrie confirmarea locurilor

IULIE 2023

❕❕❕ Tabel cu candidații admiși/respinși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2023
Vezi


Tabel cu candidații înscriși la concursul de admitere Licență, sesiunea iulie 2023
Vezi


Locurile rămase libere vor fi scoase la concurs în perioada 04-25.09.2023
26-27 septembrie confirmarea locurilor

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Disertaţie - SEPTEMBRIE 2018

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.4. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă/disertație se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

1.5. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara.

1.6. Lucrarea de licenţă/disertaţie poate avea conducător ştiinţific numai cadre didactice titulare, având cel puţin titlul de lector universitar şi care sunt doctori. În cazuri deosebite, cu aprobarea Consiliului facultăţii, lucrarea poate avea doi conducători ştiinţifici.

1.7. FCIA încurajează participarea de conducători ştiinţifici de la universităţi partenere din Uniunea Europeană, cu care facultatea are acorduri în vigoare.

1.8. Conducătorii ştiinţifici sunt obligaţi să asigure o cooperare continuă cu candidaţii, pe tot parcursul elaborării lucrării de licenţă/disertaţie. Candidaţii trebuie să aleagă tema şi conducătorul lucrării de licenţă/disertaţie, cu cel puţin două semestre înainte de data examenului de licenţă/disertaţie.

1.9. Cerinţele privind conţinutul lucrării şi reperele privind discuţiile asupra conţinutului lucrării se vor aduce la cunoştinţa candidatului de către conducătorul ştiinţific, pe baza graficului privind elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie, care va fi semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat şi se va depune în dosarul de licenţă/disertaţie.


II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

2.1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale: vară (iulie) şi iarnă (februarie).

2.2. În situaţii deosebite, Conisliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de licenţă în luna septembrie.

2.3. (a) În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei 2018, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele care se aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare. Această tematică este valabilă pentru toţi absolvenţii studiilor organizate pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
(b) Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile.

2.4. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

2.5. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de licenţă, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la FCIA comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

2.6. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

3.1. Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al specializării, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii. Pentru candidaţii din afara FCIA, respectarea acestei condiţii cade în sarcina şi răspunderea universităţii respective.
3.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat, personal (pentru absolvenţii FCIA) sau prin delegat (pentru absolvenţii din afara FCIA):
- cererea de înscriere la examenul de licenţă;
- lucrarea de licenţă, conţinând referatul cu aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, însoţită de un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
- un dosar plic conţinând următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
* diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
* certificat de competenţă lingvistică;
* supliment la diplomă (sau foaie matricolă pentru absolvenţii mai vechi);
* chitanţă de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* graficul privind elaborarea lucrării de licenţă, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

3.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.

3.4. La examenul de licenţă pot participa absolvenţi proprii, din promoția curentă sau promoțiile anterioare.

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢII PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ INFORMATICĂ

4.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

4.2. Probele menţionate la articolul anterior se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

4.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

4.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

4.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

4.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


V. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE LUNGĂ DURATĂ ÎN SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

5.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

5.2. Probele menţionate la articolul anterioar se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

5.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

5.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

5.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

5.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


VI. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

6.1. Pentru sesiunea iulie 2018, perioada desfăşurării examenului de licenţă este 12-13.07.2018. Pentru sesiunea februarie 2019 (şi, eventual, septembrie 2018) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.

VII. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

7.1. (a) Examenul de disertaţie este organizat în două sesiuni anuale vară (iulie) şi iarnă (februarie).
(b) În situaţii deosebite, Consiliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de disertaţie în luna septembrie 2018.

7.2. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

7.3. Se pot prezenta la examenul de disertaţie absolvenţii masteratelor "Administrarea sistemelor distribuite" / "Web-design" de la FCIA, promoţia curentă sau promoţii anterioare.

7.4. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de disertaţie, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la UTT, comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

7.5. La susţinerea lucrării de disertaţie participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


VIII. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

8.1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii.

8.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:
- cererea de înscriere la examenul de disertaţie;
- lucrarea de disertaţie, însoţită de referatul cu aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi de declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
- un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
- un dosar plic conţinând următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
* diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original;
* suplimentul la diplomă;
* chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* graficul privind elaborarea lucrării de disertaţie, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

8.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.


IX. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

9.1. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

9.2. La examenul de disertaţie candidatul trebuie să obţină media de minim 6 (şase).

9.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

9.4. Conform prevederilor legale, rezultatul obţinut la susţinerea lucrării de disertaţie (probă orală) nu poate fi contestat.


X. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

10.1. Pentru sesiunea iulie 2018, data desfăşurării examenului de disertaţie este 14.07.2018. Pentru sesiunea februarie 2019 (şi, eventual, septembrie 2018) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.


xI. ELIBERAREA DIPLOMELOR

11.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă/master li se eliberează Diploma de licenţă/Diploma de master. Diploma de licenţă/master va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă/master, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă/master.

11.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă/master sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un Certificat de studii.

Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 31.01.2018.

CODUL DE CONDUITĂ AL CADRELOR DIDACTICE ([ descarcă ])

COMISIA DE EXAMEN DE DISERTAŢIE SEPTEMBRIE 2018 ([ urmează ])

Comisia de examen - master ASD:
Preşedinte:
Conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky
Membri:
Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
Conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea
Secretar:
Lect.univ.dr. Alexandra Emilia Fortiş

Comisia de examen - master WD:
Preşedinte:
Conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky
Membri:
Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
Lect.univ.dr. Diana Iovanovici
Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea
Secretar:
Lect.univ.dr. Alexandra Emilia Fortiş

CALENDARUL DISERTAŢIEI SEPTEMBRIE 2018

Miercuri 19.09.2018
09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de disertaţie
- depunerea la secretariat a lucrării de disertaţie, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
19:00 - afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de disertaţie ASD ([ descarcă ])
Marți 25.09.2018
18:00-19:00 – susţinerea lucrării de disertaţie master ASD
21:00 - afişarea rezultatelor examenului de disertaţie ASD ([ descarcă ])
Miercuri 26.09.2018
12:00-15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de master, până la eliberarea acesteia

INDICAŢII PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

  • Descarcă ghidul de întocmire a lucrării de licenţă/disertaţie: descarcă.

TEME PENTRU LUCRĂRI DE DISERTAŢIE IULIE 2018

Conf.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky

Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă

Conf.dr. Alin Daniel Munteanu

Lect.dr. Angela Simona Apostol

Lect.dr. Florentina Anica Pintea

Lect.dr. Ramona Violeta Vasilescu

Citiţi şi: Disertatie iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013