Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Disertaţie 14 februarie 2014

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Examenul de disertaţie la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (Ordinul ministrului Educaţiei şi Cercetării nr 3271/2012 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diploma, selecție şi disertație). Finalizarea studiilor în învăţământul superior la studii universitare de masterat se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor.

1.2. La Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara pot susţine examenul de disertaţie numai masteranzii proprii.

1.3. Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul celor doi ani de studii. Scopul acestei componente a examenului de disertaţie este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.

1.4. Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

1.5. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de disertaţie se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia.

1.6. Examenul de disertaţie poate fi repetat într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

2.1. Examenul de disertaţie este organizat în două sesiuni anuale:
- vară (iulie);
- iarnă (februarie).

2.2. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

2.3. Se pot prezenta la examenul de disertaţie:
• absolvenţii masteratelor "Administrarea sistemelor distribuite" şi "Web Design" de la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, promoţia curentă;
• absolvenţii din anii anteriori ai masteratului "Web Design pentru e-Society" a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara, care nu au susţinut sau nu au promovat anterior examenul de disertaţie.

2.4. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de disertaţie, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la Universitatea „Tibiscus”, comisia este formată din cadre didactice proprii ale facultăţii.

2.5. La susţinerea lucrării de disertaţie participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.

III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

3.1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 10 zile înaintea examenului.

3.2. Cu cel puţin 10 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:
- lucrarea de disertaţie, însoţită de referatul conducătorului ştiinţific;
- declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării şi folosirea corectă a bibliografiei;
- următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie legalizată;
* diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original;
* suplimentul la diplomă (foaia matricolă);
* chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾;
* un dosar plic.

IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

4.1. La examenul de disertaţie candidatul trebuie să obţină media de minim 6 (şase).

4.2. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei şi a notei acordate de conducătorul ştiinţific, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

4.3. Eventualele contestaţii privind rezultatele examenului, se depun la secretariatul facultăţii în termen de 24 ore de la comunicarea rezultatelor şi se soluţionează în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor, de către comisia de disertaţie.

V. ELIBERAREA DIPLOMELOR

5.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă li se eliberează Diploma de masterat. Diploma de masterat va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de masterat, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de disertaţie.

5.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de disertaţie sau care nu s-au prezentat la disertaţie, li se eliberează, la cerere, un „Certificat de studii”.

Această Metodologie a fost elaborată în şedinţa Consiliului Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată din data 22.03.2012 şi trimisă spre aprobare Senatului universitar.

COMISIA DE EXAMEN DE DISERTAŢIE - master ADMINISTRAREA SISTEMELOR DISTRIBUITE (conform Deciziei Rectorului nr. 28/2/17.01.2014)

Preşedinte:
Conf.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky

Membri:
Conf.dr. Laurenţiu-Dan Lacrămă
Lect. dr. Simona–Angela Apostol
Conf.dr. Antoanela Naaji

Secretar:
Lect. Virgiliu Streian

COMISIA DE EXAMEN DE DISERTAŢIE - master WEB DESIGN (conform Deciziei Rectorului nr. 28/2/17.01.2014)

Preşedinte:
Conf.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky

Membri:
Conf.dr. Laurenţiu-Dan Lacrămă
Lect. dr. Simona-Angela Apostol
Conf.dr. Antoanela Naaji

Secretar:
Lect. Virgiliu Streian

CALENDARUL DISERTAŢIEI - FEBRUARIE 2014

Miercuri 12.02.2014
Ora 12:00
– depunerea la secretariat a Dosarului complet de disertaţie (copie legalizată certificat de naştere, diplomă de licenţă în original, poze, cerere de înscriere la disertaţie, chitanţe de plata taxei de întocmire a dosarului + taxa de examen),
– depunerea la secretariat a lucrării de disertaţie.
Ora 13:00
– afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de disertaţie

Joi 13.02.2014
Ora 09:00–10:00
– susţinerea lucrării de disertaţie
Ora 15:00
– afişarea rezultatelor finale ale examenului de disertaţie
Ora 15:00–18:00
– absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de disertaţie, până la eliberarea acesteia

REZULTATUL DISERTAŢIEI ASD - SESIUNEA FEBRUARIE 2014 - [ descarcă ]

REZULTATUL DISERTAŢIEI WD - SESIUNEA FEBRUARIE 2014 - [ descarcă ]