Orare sem II - an universitar 2023-2024
- Orar Licență FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Master FCIA sem.II [Vezi]
- Orar Sport sem.II [Vezi]
❕❕❕ Planificarea sesiunii de restanțe
Februarie 2024


Licență Info.
Master ASD


Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Disertaţie - 2021-2022

METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

I. DISPOZIŢII GENERALE

ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

1. (a) Examenul de disertaţie este organizat în două sesiuni anuale vară (iulie) şi iarnă (septembrie).
(b) În situaţii deosebite, Consiliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de disertaţie în luna februarie a anului universitar următor.

2. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

3. Se pot prezenta la examenul de disertaţie absolvenţii masteratului "Administrarea sistemelor distribuite" respectiv ai masteratului "Web-design" de la FCIA, promoţia curentă sau promoţii anterioare.

4. Componenţa nominală a Comisiei de disertație este stabilită în departament, la propunerea directorului de departament, se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la UTT, comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.
Comisia de examen va fi formată din președinte, 3 membri și un secretar de comisie, cadre didactice ale UTT. Conform legii, membrii comisiei de examen nu se pot afla, cu cei examinați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
Președintele comisiei de examen de finalizare a studiilor de master trebuie să aibă gradul didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar.
Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor de master trebuie să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar.
Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor de master trebuie să aibă cel puțin gradul didactic de asistent universitar și are numai atribuții de administrare a documentelor.

5. La susţinerea lucrării de disertaţie participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii.

2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:
- cererea de înscriere la examenul de disertaţie;
- lucrarea de disertaţie, însoţită de referatul cu aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi de declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
- un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
- un dosar plic conţinând următoarele acte:
* certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
* diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original;
* suplimentul la diplomă;
* chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
* două fotografii tip ¾ (realizate recent, color);
* graficul privind elaborarea lucrării de disertaţie, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.


DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

1. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

2. Lucrările de disertaţie trebuie să conţină: stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia cercetării, contribuţii personale, bibliografie selectivă. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare. Lucrările de disertaţie trebuie să aibă un conţinut original. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calităţii de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul va fi respins la examen.

3. La examenul de disertaţie candidatul trebuie să obţină media de minim 6 (şase).

4. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

5. Conform prevederilor legale, rezultatul obţinut la susţinerea lucrării de disertaţie (probă orală) nu poate fi contestat.


PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

Data desfăşurării examenului de disertaţie pentru sesiunea iulie, septembrie 2022 (şi, eventual, februarie 2023) se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.


ELIBERAREA DIPLOMELOR

1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă/master li se eliberează Diploma de licenţă/Diploma de master. Diploma de licenţă/master va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă/master, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă/master.

2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă/master sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un Certificat de studii.

Metodologia a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din _________

COMISIA DE EXAMEN DE DISERTAȚIE (MASTER ASD) IULIE 2022 ([ urmează ])

CALENDARUL DISERTAŢIEI IULIE 2022([ urmează ])