Exmatriculări 2021-2022
decizie | listă studenți
Completare HC taxe scolarizare 2021-2022
Act aditional nr. 1/10.09.2021 Vezi

Web design:
FCIA

Administrare web:
FCIA

Despre site


Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice

Semestrul I an universitar 2015-2016

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în Monitorul Oficial al României, nr. 1303 din 25.11.2015, partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei–cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată şi Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universitatii "Tibiscus" din Timişoara pe pagina CONCURSURI, precum şi pe site-ul web specializat al MECS, la adresa http://jobs.edu.ro/.
 • Monitorul Oficial al României, nr. 1303 din 25.11.2015, partea a III-a: descarcă.
 • HG 457 din 04.05.2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior: descarcă.
 • Lista posturilor vacante (descarcă):
  -Lector universitar, poziţia 13, la Departamentul de Informatică, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
 • Extrase din Statele de functii:
  -Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată descarcă
 • Metodologia Universităţii "Tibiscus" din Timişoara pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante în învăţământul superior: descarcă.
 • Calendarul de concurs: descarcă.
 • Standarde minimale: Matematică.
În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare, candidatul întocmeşte un dosar care conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;
b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.
c) curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic;
d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;
e) fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este stabilit de consiliul facultăţii care organizeazăă concursul. Fişa de verificare este completată si semnată de către candidat (descarcă model: Informatică);
f) documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoastere sau echivalare a acesteia;
g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;
h) declaraţie - pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. I/20I1 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;
k) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;
l) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;
m) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui - certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.
n) maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt introduse în dosar în format electronic care se pot regăsi şi în alte categorii de lucrări prevăzute în prezentul articol.

Concursurile se vor desfăşura la sediile facultăţilor, cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al Universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MECS.

Comisii de concurs:
Post 13, Lector universitar / Departament Informatică

Candidaţi:
Post 13, Lector universitar / Departament Informatică: Vale (n. Saierli) Olivia Anne-Marie [ CV | Fisa verificare | Publicaţii ]

Prelegeri publice:
Post 13, Lector universitar / Departament Informatică: Luni 01.02.2016, ora 10:00, sediul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată, sala 202.

Rezultate concurs:
Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată, Departament Informatică, post 13 / Lector universitar: Hotărâre Senat