Prelungire SUSPENDARE CURSURI


Având în vedere Decretul Prezidențial nr. 195 publicat in monitorul oficial al României partea I, nr. 212/16.03.2020, cu privire la instaurarea stării de urgență pe teritoriul României, pe 30 de zile, începând cu data de 16.03.2020 și Adresa UTT 85/10.03.2020, precum și Actul adițional la Adresa de mai sus, începând cu data de 22.03.2020 se prelungește termenul privind suspendarea cursurilor și activităților didactice cu studenții și masteranzii, acestora punându-li-se în continuare la dispoziție suporturile de curs și de lucrări practice in sistem informatic.

Personalul tehnico-administrativ din compartimentele funcționale își va adapta programul în funcție de necesitățile urgente care trebuiesc rezolvate pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a Universității. In rest, se vor respecta dispozițiile legale în vigoare primite de la organismele de stat autorizate să emită dispoziții obligatorii pentru întreaga populație a României.

Cu considerație,
Președinte al Consiliului de Administrație,
Conf. univ. dr. Aurel ANCA
Rector interimar,
Prof. univ. dr. Dumitru POPOVICI

Orar

Orar sem.II (licență)
[descarcă]

Orar sem.II (master)
[descarcă]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Admitere 2019

I. INFORMAŢII GENERALE

Concursul de admitere pentru anul universitar 2019/2020 se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Perioada de înscriere: 06-26 septembrie 2019
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2019 ora 10
Depunere contestații: 27 septembrie 2019, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 27 septembrie 2019
Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27–30 septembrie 2019.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Concursul de admitere din anul 2019 se organizează pentru 75 locuri la specializarea de studii universitare de licenţă Informatică. La admitere pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, români de pretuntindeni şi cetăţeni din state terţe Uniunii Europene, în condiţiile stabilite de Ministerul Educației Naționale şi prin regulamentele specifice privind organizarea admiterii ale Universităţii „Tibiscus” din Timişoara.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
• Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în original şi fotocopie şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iulie respectiv august-septembrie 2018 vor putea prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverința de absolvire a liceului;
• Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original și fotocopie;
• Certificatul de naştere, în original şi fotocopie;
• Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în original şi fotocopie;
• Cartea de identitate, în fotocopie;
• Adeverinţă medicală;
• Trei fotografii tip buletin de identitate;
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au finalizat un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original şi fotocopie, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
* Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, original şi fotocopie;
* Certificatul de absolvire, în original şi fotocopie, pentru absolvenţii de colegiu;
* Chitanţa de achitare a taxei de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
• Cerere de recunoaştere a creditelor obţinute anterior, pentru candidaţii care au parcurs parţial un program de studii universitare de licenţă, la care se ataşează:
* Foaia matricolă parţială, în original;
* Declarație pe propria răspundere că studiile efectuate anterior nu au fost întrerupte ca urmare a exmatriculării datorate încălcării prevederilor codului de etică și deontologie al universității de proveniență;
* Chitanţa de achitare a taxei de de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii.
• Dosar plic.
Toate documentele de mai sus, care sunt solicitate în original şi fotocopie, vor fi certificate “conform cu originalul” de către secretariatul facultăţii/cadrul didactic planificat la înscrierea la concursul de admitere, prin înscrierea numelui şi prenumelui, semnătură şi aplicarea ştampilei “conform cu originalul” pe fotocopie. După efectuarea acestor operaţii, documentele originale se restituie candidatului.
Documentele care necesită certificarea “conform cu originalul” sunt acceptate şi în formă legalizată notarial, caz în care documentul original nu mai trebuie prezentat.

Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată îşi organizează activitatea astfel încât să fie asigurată egalitatea în şanse a persoanelor cu handicap privind admiterea şi participarea la studii, astfel:
• Asigură participarea la admitere şi la toate activităţile a persoanelor cu handicap, alături de candidaţii respectiv studenţii fără handicap;
• Asigură sprijin logistic continuu pentru persoanele cu dizabilităţi, constând în materiale auxiliare, echipamente, curriculă adaptată, după caz;
• Asigură sau permite prezenţa profesorilor de sprijin sau permite prezenţa însoţitorilor, la activităţi, după caz.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Admiterea la studii universitare de licenţă se face prin concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor examenului de admitere, în limita cifrei de şcolarizare a programului de studii de licenţă. Media examenului de admitere este media aritmetica dintre media generală la examenul de bacalaureat și media notelor la disciplina Matematică din timpul anilor de liceu. Media generală minimă de admitere pentru studiile universitare de licenţă nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci).

În cazul în care candidaţii de pe ultimul loc au medii egale la examenul de admitere, pentru ca numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată, departajarea se va face funcţie de media la proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

Media de admitere la programul de studii de licenţă Informatică a candidaţilor care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, recunoscute de ministerul educaţiei, este 10 (zece). Candidaţii care se încadrează în această categorie vor adresa o cerere scrisă în acest sens, odată cu depunerea dosarului de admitere, la care vor ataşa actele doveditoare ale performanţelor şcolare. Rezolvarea cererii este de competenţa Comisiei de concurs, în ziua concursului, cu aplicarea prezentei prevederi.
Candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la concursuri naţionale şi internaţionale, altele decât cele menţionate la paragraful anterior, pot beneficia de recunoaşterea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dovedite prin aceste distincţii, după admiterea la studii, în cadrul evaluării cunoştinţelor specifice, după caz.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere efectuează prelucrarea pe calculator a datelor, stabileşte rezultatele concursului, le trimite spre validare Comisiei Centrale a Universităţii apoi le afişează la avizier şi pe site-ul facultăţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 27–30.09.2019. Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la secretariatul facultății în ziua afişării. Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Candidaţii admişi proveniţi din promoţia 2019, care au prezentat la concursul de admitere Adeverinţa de absolvire a bacalaureatului, trebuie să completeze dosarul personal cu originalul diplomei de bacalaureat, până la 01.10.2019 inclusiv. Cei care nu vor completa dosarul personal vor pierde locul ocupat prin concurs.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.