ULTIMELE ŞTIRI

REZULTATE EXAMEN DE LICENȚĂ - 09-10 iulie 2019 [detalii]

REZULTATE EXAMEN DE DISERTAȚIE [detalii]

Școala de vară de programare #WeSpeakCode [detalii]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Admitere 2015

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul universitar 2015/2016 se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I:
Perioada de înscriere: 01-28 Iulie 2015
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 29 Iulie 2015
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 29 - 31 iulie 2015.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II : (pentru locurile rămase vacante)
Perioada de înscriere: 1-25 Septembrie 2015
Concurs şi Afişarea rezultatelor: 28 Septembrie 2015
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 28 – 30 septembrie 2015.
Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, poate duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Pentru admiterea din anul 2015 sunt disponibile 75 locuri pentru specializarea de studii universitare de licenţă Informatică. La admitere pot candida cetăţeni români şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

II. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢIILOR ŞI ACTELE NECESARE

Perioada de înscriere şi cea de afişare a rezultatelor este prezentată la punctul I.

Pentru înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, candidaţii vor completa o fişă de înscriere tip, la care se anexează următoarele acte:
- Dosar plic;
- Diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original; studenţii care urmează în paralel două domenii diferite vor prezenta diploma de bacalaureat în copie legalizată la notariat şi o adeverinţă care să ateste calitatea de student la prima facultate;
- Foaia matricolă ce însoţeşte diploma de bacalaureat, în original;
- Certificatul de naştere în copie legalizată la notar;
- Certificatul de căsătorie (unde este cazul), în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
- Cartea de identitate, în fotocopie;
- Adeverinţă medicală;
- 3 fotografii tip buletin de identitate;
- Diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru cei care sunt deja absolvenţi de studii universitare;
- Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă care însoţeşte diploma de licenţă, în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs;
- Certificatul de absolvire–în fotocopie şi original pentru legalizare la comisia de concurs, pentru absolvenţii de colegiu.

III. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE

Media examenului de admitere va fi compusă din:
- Media generală la bacalaureat – 100%, pentru admiterea la studii universitare de licenţă.

În cazul în care candidaţii de pe ultimul loc au medii egale la examenul de admitere, pentru ca numărul candidaţilor declaraţi admişi să nu depăşească cifra de şcolarizare alocată, se va proceda astfel:
- pentru admiterea la studii universitare de licenţă, departajarea se va face funcţie de media la proba de matematică din cadrul examenului de bacalaureat.

IV. STABILIREA REZULTATULUI FINAL AL CONCURSULUI

În vederea organizării şi desfăşurării concursului de admitere se constituie o comisie numită de către decanul facultăţii şi aprobată de Senatul universitar, care răspunde de aplicarea corectă a regulamentului universităţii şi a reglementărilor proprii stabilite pentru concurs.

Comisia de admitere organizează împreună cu cadrele de specialitate, prelucrarea pe calculator a concursului, stabileşte rezultatele şi le trimite spre validare şi afişare Comisiei Centrale a Universităţii.

Documentele finale care se predau Comisiei Centrale se întocmesc astfel:
1. Tabel nominal cu rezultatele concursului de admitere cuprinzând toti candidaţii în ordine alfabetică;
2. Lista candidaţilor admişi (se afişează în ordinea mediilor);
3. Lista candidaţilor respinşi (se afişează în ordinea alfabetică).

Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2015 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 29–31.07.2015. Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea septembrie 2015 vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare, în perioada 28–30.09.2015. Neachitarea taxei de înmatriculare în termenul stabilit duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

V. CONTESTAŢII

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul concursului pot depune contestaţie scrisă la registratura universităţii în termen de 24 de ore de la afişare. Comisia de admitere pe facultate va rezolva contestaţiile în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere şi va înainta Comisiei Centrale situaţia cu rezultatele contestaţiilor. Comisia Centrală dispune, după validare, afişarea rezultatelor contestaţiilor.

VI. DISPOZIŢII GENERALE

Candidaţii admişi proveniţi din promoţia 2015, care au prezentat la concursul de admitere Adeverinţa de absolvire a bacalaureatului/licenţei, trebuie să completeze dosarul personal cu originalul diplomei de bacalaureat respectiv de licenţă, până la 01.10.2015 inclusiv. Cei care nu vor completa dosarul personal vor pierde locul ocupat prin concurs.

Admiterea se face pe separat pe programele de studii anunţate mai sus.

Actele candidaţilor respinşi se restituie acestora la cerere, în condiţiile stabilite prin Regulamentul privind organizarea admiterii în cadrul Universităţii „Tibiscus”.

Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Orice informaţii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere se obţin la secretariatul facultăţii.