ULTIMELE ŞTIRI

REZULTATE EXAMEN DE LICENȚĂ - 09-10 iulie 2019 [detalii]

REZULTATE EXAMEN DE DISERTAȚIE [detalii]

Școala de vară de programare #WeSpeakCode [detalii]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Studenţi 2018/2019

În anul universitar 2018/2019, la specializarea Informatică, se regăsesc studenţi admişi începând cu anul universitar 2016/2017:

 • anul II - tutor: conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
 • anul III - tutor: lect.univ.drd. Lucian Valentin Ciorba
Absolvenţi

Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:

2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (3 ani), 2008, 2007, 2006, 2005, 2004

Reglementări legale

Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii: 2017/2018
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare: 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind finalizarea studiilor: 2017/2018 | 2016/2017
 • Structura anului universitar 2018/2019
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 01.10.2018 - 23.12.2018 şi 07.01.2019 - 20.01.2019
  -semestrul II: 18.02.2019 - 26.05.2019 (din care, pentru anii terminali: 13.05.2019 - 26.05.2019 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 21.01.2019 - 10.02.2019
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 18.02.2019 - 24.02.2019
  -sesiune de examene de vară: 27.05.2019 - 23.06.2019 (pentru anii terminali: 27.05.2019 - 16.06.2016)
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 24.06.2019 - 30.06.2019 (pentru anii terminali: 17.06.2019 - 23.06.2019)
  -sesiune de reexaminări: 02.09.2019 - 15.09.2019 (pentru anii terminali: 24.06.2019 - 30.06.2019)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2018: 04.02.2019 - 10.02.2019
  -sesiune de vară 2017: 01.07.2019 - 14.07.2019
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 24.12.2018 - 06.01.2019
  -vacanţă intersemestrială: 11.02.2019 - 17.02.2019
  -vacanţă de vară: 01.07.2019 - 01.09.2019

  Detalii: Structura anului universitar 2018/2019
  Citiţi şi: Structura anului universitar 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

  Plan de învăţământ 2018/2019

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2018/2019 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de licenţă Informatică 2018/2019: descarcă
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2018/2019
  Examene 2018/2019
  • Planificarea sesiunii de reexaminări anul III [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de restanțe de iarnă 18.02 - 24.02.2019 [descarcă]
  • Planificarea sesiunii de iarnă 14.01 - 08.02.2019 [descarcă]
  • Planificarea recuperărilor [descarcă]
  Licenţă - 09-10 IULIE 2019

  METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

  1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
  Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
  b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
  Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
  Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.4. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă/disertație se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

  1.5. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara.

  1.6. Lucrarea de licenţă/disertaţie poate avea conducător ştiinţific numai cadre didactice titulare, având titlul științific de doctor și cel puțin gradul didactic de lector universitar. Lucrările de licență pot fi coordonate și în cotutelă (2 coordonatori), în condițiile în care tema aleasă impune acest lucru.

  1.7. FCIA încurajează participarea de conducători ştiinţifici de la universităţi partenere din Uniunea Europeană, cu care facultatea are acorduri în vigoare.

  1.8. Conducătorii ştiinţifici sunt obligaţi să asigure o cooperare continuă cu candidaţii, pe tot parcursul elaborării lucrării de licenţă/disertaţie. Candidaţii trebuie să aleagă tema şi conducătorul lucrării de licenţă/disertaţie, cu cel puţin două semestre înainte de data examenului de licenţă/disertaţie.

  1.9. Cerinţele privind conţinutul lucrării şi reperele privind discuţiile asupra conţinutului lucrării se vor aduce la cunoştinţa candidatului de către conducătorul ştiinţific, pe baza graficului privind elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie, care va fi semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat şi se va depune în dosarul de licenţă/disertaţie.


  II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

  2.1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale: vară (iulie) și iarnă (septembrie).

  2.2. În situaţii deosebite, Consiliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de licenţă în luna februarie a anului universitar următor.

  2.3. (a) În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei 2019, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele care se aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare. Această tematică este valabilă pentru toţi absolvenţii studiilor organizate pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
  (b) Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile.

  2.4. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de departament pe baza propunerilor coordonatorilor ştiinţifici.

  2.5. Componenţa nominală a Comisiei de licenţă este stabilită în departament, la propunerea directorului de departament, se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la FCIA comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.
  Comisia de examen va fi formată din președinte, 3 membri și un secretar de comisie, cadre didactice ale UTT. Conform legii, membrii comisiei de examen nu se pot afla, cu cei examinați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
  Președintele comisiei de examen de finalizare a studiilor de licență trebuie să aibă gradul didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar.
  Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor de licență trebuie să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar.
  Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor de licență trebuie să aibă cel puțin gradul didactic de asistent universitar și are numai atribuții de administrare a documentelor.
  Comisia de contestaţii va fi formată din 2 membri. Conform legii, membrii comisiei de contestații nu se pot afla, cu cei examinați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
  Membrii comisiei de contestații trebuie să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar.

  2.6. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


  III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

  3.1. Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al specializării, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii.

  3.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun personal la secretariat:
  - cererea de înscriere la examenul de licenţă;
  - lucrarea de licenţă, conţinând referatul cu aviz favorabil al conducătorului ştiinţific şi declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, însoţită de un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
  - un dosar plic conţinând următoarele acte:
  * certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
  * diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
  * certificat de competenţă lingvistică;
  * supliment la diplomă (sau foaie matricolă pentru absolvenţii mai vechi);
  * chitanţă de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
  * două fotografii tip ¾ (realizate recent, color);
  * graficul privind elaborarea lucrării de licenţă, semnat de coordonatorul ştiinţific şi de candidat.

  3.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.

  3.4. La examenul de licenţă pot participa numai absolvenţi proprii, din promoția curentă sau promoțiile anterioare.

  IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢII PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ INFORMATICĂ

  4.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
  1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
  2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

  4.2. Probele menţionate la articolul anterior se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

  4.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

  4.4. Lucrările de licență trebuie să conţină: stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia cercetării, contribuţii personale, bibliografie selectivă. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare. Lucrările de licență trebuie să aibă un conţinut original. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calităţii de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul va fi respins la examen.

  4.5. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

  4.6. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

  4.7. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


  V. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE LUNGĂ DURATĂ ÎN SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

  5.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
  1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
  2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

  5.2. Probele menţionate la articolul anterioar se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

  5.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

  5.4. Lucrările de licență trebuie să conţină: stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia cercetării, contribuţii personale, bibliografie selectivă. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare. Lucrările de licență trebuie să aibă un conţinut original. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calităţii de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul va fi respins la examen.

  5.5. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

  5.6. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

  5.7. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


  VI. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

  6.1. Pentru sesiunea iulie 2019, perioada desfăşurării examenului de licenţă este 09-10.07.2019. Pentru sesiunea septembrie 2019 (şi, eventual, februarie 2020) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.

  VII. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

  7.1. (a) Examenul de disertaţie este organizat în două sesiuni anuale vară (iulie) şi iarnă (septembrie).
  (b) În situaţii deosebite, Consiliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de disertaţie în luna februarie a anului universitar următor.

  7.2. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

  7.3. Se pot prezenta la examenul de disertaţie absolvenţii masteratului "Administrarea sistemelor distribuite" respectiv ai masteratului "Web-design" de la FCIA, promoţia curentă sau promoţii anterioare.

  7.4. Componenţa nominală a Comisiei de disertație este stabilită în departament, la propunerea directorului de departament, se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la UTT, comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.
  Comisia de examen va fi formată din președinte, 3 membri și un secretar de comisie, cadre didactice ale UTT. Conform legii, membrii comisiei de examen nu se pot afla, cu cei examinați sau între ei, în relație de soți, afini și rude până la gradul al III-lea inclusiv.
  Președintele comisiei de examen de finalizare a studiilor de master trebuie să aibă gradul didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar.
  Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor de master trebuie să aibă titlul științific de doctor și gradul didactic de profesor, conferențiar sau lector universitar.
  Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor de master trebuie să aibă cel puțin gradul didactic de asistent universitar și are numai atribuții de administrare a documentelor.

  7.5. La susţinerea lucrării de disertaţie participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


  VIII. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

  8.1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii.

  8.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:
  - cererea de înscriere la examenul de disertaţie;
  - lucrarea de disertaţie, însoţită de referatul cu aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi de declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
  - un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
  - un dosar plic conţinând următoarele acte:
  * certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
  * diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original;
  * suplimentul la diplomă;
  * chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
  * două fotografii tip ¾ (realizate recent, color);
  * graficul privind elaborarea lucrării de disertaţie, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

  8.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.


  IX. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

  9.1. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

  9.2. Lucrările de disertaţie trebuie să conţină: stadiul cunoaşterii în domeniu (sinteză din literatura de specialitate), metodologia cercetării, contribuţii personale, bibliografie selectivă. Tabelele, graficele, listing-urile programelor etc. se pot constitui în anexe la lucrare. Lucrările de disertaţie trebuie să aibă un conţinut original. Dacă se constată plagiatul sau falsificarea calităţii de autor al lucrării prin cumpărare/comercializare, absolventul va fi respins la examen.

  9.3. La examenul de disertaţie candidatul trebuie să obţină media de minim 6 (şase).

  9.4. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

  9.5. Conform prevederilor legale, rezultatul obţinut la susţinerea lucrării de disertaţie (probă orală) nu poate fi contestat.


  X. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

  10.1. Pentru sesiunea iulie 2019, data desfăşurării examenului de disertaţie este 05.07.2019. Pentru sesiunea septembrie 2019 (şi, eventual, februarie 2020) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.


  XI. ELIBERAREA DIPLOMELOR

  11.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă/master li se eliberează Diploma de licenţă/Diploma de master. Diploma de licenţă/master va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă/master, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă/master.

  11.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă/master sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un Certificat de studii.

  Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului universitar din 16.05.2019.

  COMISIA DE EXAMEN DE LICENŢĂ IULIE 2019 ([ urmează ])

  Comisia de examen:
  Preşedinte:
  Conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky
  Membri:
  Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
  Conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
  Lect.univ.dr. Olivia Anne Marie Vale
  Secretar:
  Lect.univ.drd. Valentin Lucian Ciorba

  Comisia de contestaţii:
  Membri:
  Lect.univ.dr. Diana Iovanovici
  Lect.univ.dr. Tania Petcovici

  CALENDARUL LICENŢEI IULIE 2019

  Miercuri 03.07.2019
  09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de licenţă
  - depunerea la secretariat a lucrării de licenţă, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
  18:00-19:00 - examen de competenţă lingvistică
  19:00 - afişarea tabelelor cu planificarea probei teoretice ([ descarcă ])
  Marți 09.07.2019
  17:00-18:00 – susţinerea probei teoretice
  20:00 - afişarea rezultatelor probei teoretice ([ descarcă ])
  - afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de licenţă ([ descarcă ])
  20:00-21:00 - depunere contestații
  Miercuri 10.07.2019
  08:00-09:00 - depunere contestații
  09:00-11:00 - soluționare contestații
  09:00-21:00 – susţinerea lucrării de licenţă
  21:00 - afişarea rezultatelor examenului de licenţă ([ descarcă ])
  Vineri 12.07.2019
  09:00-15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de licenţă pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de licenţă, până la eliberarea acesteia.

  Anexa: DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE (absolvenţi L. 1/2011)

  1. ALGORITMI, PROGRAMARE ŞI STRUCTURI DE DATE
  - Structuri de control în pseudocod;
  - Tipuri de date în C;
  - Constante şi variabile în C;
  - Operatori în C;
  - Controlul execuţiei programelor în C;
  - Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
  - Convenţia de apel C;
  - Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
  - Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire;
  - Tehnici de implementare a listelor liniare;
  - Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
  - Structura de date de tip stivă;
  - Structura de date de tip coadă;
  - Structuri arborescente.

  2. BAZE DE DATE
  - Bazele de date în aplicaţii comerciale
  - Proiectarea sistemelor de gestiune a bazelor de date
  - Limbajul SQL (dialectul MySQL)
  - Accesarea datelor
  - Optimizarea bazelor de date

  3. PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (JAVA)
  - Noţiuni fundamentale de programare obiectuală
  - Atomii limbajului Java
  - Obiecte şi clase
  - Pachete de clase
  - Interfeţe
  - Manipularea excepţiilor
  - Aplicaţii Java în paginile Web
  - Multitasking
  - Java 2
  - Multimedia
  - Animaţia Java

  4. SISTEME DE OPERARE (UNIX)
  - Sistemul de operare MS-DOS; structura şi lansarea sistemului de operare; harta memoriei RAM; sistemul de întreruperi la PC-uri ; structura logică a unui disc MS-DOS ; specificarea fişierelor MS-DOS; intrări/ieşiri standard şi nestandard, filtre; principale comenzi MS-DOS; sistemul de operare Unix;
  - Definirea conceptului de sistem de operare; structura unui sistem de operare; interfaţa externă; funcţiile interfeţei interne şi nucleului; tratarea întreruperilor şi derutărilor;
  - Gestiunea memoriei; tipuri de memorie; gestionarea memoriei operative în sistemele cu monoprogramare; gestionarea memoriei operative în sistemele cu multiprogramare; memoria virtuală; structura şi gestiunea memoriei la PC-uri;
  - Gestiunea proceselor; principiile gestiunii proceselor; specificarea execuţiei concurente; comunicarea între procese prin variabile comune; comunicarea între procese prin mesaje;
  - Particularităţile programării în timp real prin limbaje concurente de nivel înalt; întreruperi; priorităţi; metodologie de elaborare a programelor în timp real;
  - Alte facilităţi utile programării în timp real; intrări/ieşiri la nivel scăzut; detectarea şi tratarea excepţiilor; accesul direct la timpul real.

  BIBLIOGRAFIE
  [1] Chan M.C.; Griffith W.S.; Iasi F.A. – 1001 de secrete Java, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
  [2] Connolly T.; Begg C.; Strachan A. – Baze de date, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
  [3] DuBois P. – MySQL, Editura Teora, Bucureşti, 2000;
  [4] Iordan, V. – Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
  [5] Karnyanszky, T.M.; Lacrămă, D.L. – Baze de date-teorie şi aplicaţii, Editura Mirton Timişoara, 2003;
  [6] Kernighan, B.; Ritchie D. – The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988;
  [7] Lacrămă, L.D. – Programarea orientată pe obiecte, Editura Helicon, Timişoara, 1999;
  [8] Lacrămă, D.L.; Karnyanszky, T.M.; Deac, M. – Baze de date comerciale, Editura Mirton Timişoara, 2004;
  [9] Lalani S.; Jamsa K. – Java-Biblioteca programatorului, Editura All, Timişoara, 1977
  [10] Lemay L.; Cadenhead R. – Java 2 fără professor, Editura Teora, Bucureşti, 2001;
  [11] Luca, L.; Despi, I. – Sisteme de operare, Editura Mirton, Timişoara, 1999;
  [12] Luca, L.; Streian, V. – Unix, Editura Mirton, Timişoara, 2005;
  [13] Norton P.; Stanek W. – Limbajul Java, Editura Teora, Bucureşti, 1997;
  [14] Pascu C.; Pascu A. – Dialecte SQL, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002;
  [15] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
  [16] Popovici, P. – Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
  [17] Sops D.; Vasilescu R. – Practica programării bazelor de date din limbaje de nivel înalt, Editura Eubeea, Timişoara, 1998;
  [18] Streian, V.; Luca, L. – Sistemul de operare Unix, Editura Mirton, Timişoara, 1998;

  Anexa: DISCIPLINE PENTRU EXAMENUL DE CUNOŞTINŢE FUNDAMENTALE ŞI DE SPECIALITATE (absolvenţi L. 84/1995)

  1. ALGORITMI
  - Tipuri de date: tipuri fundamentale, tipuri definite de utilizator; structuri de date; tipuri de structuri de date; structuri recursive de date;
  - Metode de programare: metoda Backtracking (descriere si aplicabilitate, implementare iterativa si recursiva, complexitate, exemple), metoda Divide et Impera (descriere si aplicabilitate, complexitate, exemple), metoda Greedy (descriere si aplicabilitate, complexitate, exemple si contraexemple);
  - Sortarea tablourilor: algoritmul de sortare prin inserţie, algoritmul de sortare prin inserţie binară, algoritmul de sortare prin selecţie, algoritmul de sortare Bubblesort, algoritmul de sortare shakersort;
  - Tehnici de reprezentare a matricilor rare; operaţii simple cu matrici rare;
  - Operaţii cu polinoame;

  2. STRUCTURI DE DATE
  - Tehnici de implementare a listelor liniare;
  - Crearea listelor liniare simplu înlănţuite, ordonate;
  - Structura de date de tip listă liniară dublu înlănţuită;
  - Structura de date de tip stivă, implementată prin tipul tablou sau prin tipul pointer;
  - Structura de date de tip coadă, implementată prin tablou circular sau cu ajutorul tipului pointer cu element cap de listă;
  - Reprezentarea grafică a structurilor arborescente;
  - Reprezentarea structurilor arborescente prin pointeri multipli;
  - Construirea şi reprezentarea grafică a unui arbore binar cu n noduri, de înălţime minimă;
  - Arbori binari ordonaţi, creare şi vizualizare;
  - Tehnici de căutare în arbori binari ordonaţi, implementaţi prin referinţe multiple;
  - Suprimarea unui nod dintr-un arbore binar ordonat, implementat prin referinţe multiple.

  3. LIMBAJUL C
  - Tipuri de date;
  - Constante şi variabile;
  - Operatori;
  - Controlul execuţiei programelor;
  - Instrucţiuni; structura programelor C; funcţii; comunicarea între funcţii;
  - Convenţia de apel C;
  - Pointeri; aritmetica pointerilor; tablori de pointeri; pointeri la funcţii;
  - Structuri; pointeri la structuri; tablouri de structuri; structuri cu autoreferire.

  BIBLIOGRAFIE
  [1] Iordan V., Algoritmi şi programare în C, Editura Eurostampa, Timişoara, 2006;
  [2] Popovici, P., Structuri de date liniare şi arborescent în C, Editura Eubeea, 2006;
  [3] Popovici, P., Structuri de date liniare şi arborescente, Editura Eubeea, 2000, 2003;
  [4] Cucu L., Fundamentele limbajelor de programare, Suport de curs;
  [5] Kernighan B., Ritche D., The C programming language, 2nd ed., Prentice Hall, 1988.
  [6] V. Negru (coordonator) şi colectiv UVT – Teste grilă pentru examenul de licenţă, Informatică, Editura Mirton, Timişoara, 2006

  INDICAŢII PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

  • Descarcă ghidul de întocmire a lucrării de licenţă/disertaţie: descarcă.

  TEME PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DE LICENŢĂ IULIE 2019

  Conf.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky
  1-2. Aplicaţie web - cabinet medical / kinetoterapie / stomatologie / farmacie
  3-4. Aplicaţie web - soluţie CMS
  5-6. Aplicaţie web - tehnologie clasică PHP+MySQL
  7-8. Conducerea proceselor (tehnologice, economice, de decizie etc.) folosind calculatorul / dispozitive mobile
  9-10. Teme la alegere

  Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă
  1-2. Aplicaţii/jocuri interactive în Java
  3. Baze de date comerciale
  4. Baze de date multimedia
  5. Prelucrarea imaginilor în Java
  6. Multimedia în Java
  7. Programarea dispozitivelor mobile
  8-10. Teme la alegere

  Conf.dr. Alin Daniel Munteanu
  1. Aplicaţii şi tehnologii pentru sisteme mobile
  2. Tehnologii de securitate pentru sisteme mobile
  3. Tehnologii de securitate în cadrul reţelelor de calculatoare
  4. Securitatea datelor în sisteme cloud
  5. Audit şi monitorizare în securitatea informatică
  6. Aplicaţii ale dispozitivelor mobile într-o firmă de distribuţie
  7. Baze de date utilizate în sistemele informatice geografice
  8-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Angela Simona Apostol
  1. Simularea reţelelor de calculatoare cu Packet Tracer
  2. Cloud and Virtualization
  3. Cloud-Storage Management
  4. Administrarea serverelor de date cu Windows Server
  5. Realizarea aplicaţiilor Web cu diverse tehnologii
  6-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Alexandra Emilia Fortiş
  1-2. Medii de simulare pentru dinamica zborului integrabile cu OCTAVE/FreeMath/Scilab
  3-4. Standarde matematice (MathML, OMDoc, OpenMATH) şi integrarea lor în aplicaţii
  5-6. Integrare materiale educaţionale GeoGebra în site-uri web
  7. Metode numerice de prelucrare a imaginilor
  8. Tehnologii SmartBoard pentru creare de materiale educaţionale
  9. Modelarea proceselor şi tehnologiilor SMART
  10. Temă la propunerea studenţilor

  Lect.dr. Florentina Anica Pintea
  1-3. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii (WordPress, Smarty, Joomla)
  4. Aplicaţie web realizată cu ajutorul triadei PHP, MySQL, Apache
  5. Gestionarea unei firme utilizând mediul Access
  6-7. Aplicaţii pentru dispozitive mobile
  8-9. Prelucrarea imaginilor în Java
  10. Temă propusă de studenţi

  Lect.dr. Olivia Anne Marie Vale
  1. Continuitatea uniformă şi continuitatea punctuală a unei funcţii reale studiate cu ajutorul calculatorului
  2. Metode de aproximare a valorilor proprii ale unei matrice
  3. Algoritmi de optimizare multicriterială cu aplicaţii
  4. Metode de optimizare neliniară cu aplicaţii la probleme de echilibru şi teoria jocurilor
  5. Optimizare matematică. Condiţii de optimalitate şi dualitate
  6. Aplicaţie pentru interpretarea statistică a chestionarelor de calitate în universităţi
  7-10. Teme la alegere

  Lect.dr. Diana Iovanovici
  1-5. Aplicaţii web realizate cu diverse tehnologii

  Lect.dr. Ramona Violeta Vasilescu
  1. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evidența stocurilor și a producției în curs de execuție
  2. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evidența salarizării personalului
  3. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru contabilitatea datoriilor
  4. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea amortizărilor
  5. Proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evidența clienților și furnizorilor

  Citiţi şi: Licenţă sep 2018 | iul 2018 | sep 2017 | iul 2017 | sep 2016 | feb 2016 | sep 2015 | iul 2015 | feb 2015 | sep 2014 | iul 2014 | feb 2014 | sep 2013 | iul 2013 | feb 2013 | feb 2012

  Taxe 2018/2019

  Taxa anuală este de 2.800 lei şi se achită esalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1400 de lei, în perioada 24.09.2018 - 17.10.2018
  • Rata II, 500 de lei, în perioada 19.11.2018 - 11.01.2019
  • Rata III, 500 de lei, în perioada 18.02.2019 - 19.03.2019
  • Rata IV, 400 de lei, în perioada 16.04.2019 - 17.05.2019

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 2800 = 700 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.10.2018 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 19.03.2019 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 24.09.2018 - 17.10.2018.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2018/2019
  Citiţi şi: Hotărârea Senatului 220/6/29.05.2019 de modificare a taxelor de finalizare studii

  Cerc studenţesc

  În facultate funcţionează "Cercul studenţesc pentru dezvoltarea materialelor educaţionale folosind GeoGebra", înfiinţat în anul 2009 şi coordonat de către colega noastră Alexandra Emilia Fortiş. Acesta realizează prezentări GeoGebra, workshop-uri cu ocazia conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice, iar studenţii participanţi pot realiza lucrări de licenţă sau disertaţie cu tematică specifică.

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Oferte locuri de muncă

  Prin intermediul parteneriatului pe care Universitatea "Tibiscus" din Timişoara în derulează cu Compania Ladoburn Europe LTD din Cipru, care implementează în Romania platforma JOOBLE, iată câteva oferte de locuri de muncă:

 • Job-uri part time
 • Oferte în Timişoara

 • Burse ERASMUS

  Despre participarea studenţilor şi cadrelor didactice ale facultăţii la burse ERASMUS în străinătate.

  Cazare şi servirea mesei

  Despre posibilităţile de cazare şi de servire a mesei oferite de universitate - vezi detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.

  Licenţe Microsoft în cadrul programului MICROSOFT IMAGINE

  Incepând din semestrul al II-lea al anului universitar 2009/2010, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată este participantă la iniţiativa pentru educaţie iniţiată de Compania Microsoft, numită la început MSDN Academic Alliance, apoi DreamSpark iar din anul 2016 MICROSOFT IMAGINE.

  MICROSOFT IMAGINE este un program de acces la tehnologie, adresat instituţiilor de învăţământ sau organizaţiilor ce sprijină, în relaţie cu aceste instituţii de învăţământ, accesul gratuit al elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice la tehnologie şi la educaţie de specialitate.

  Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată sunt rugaţi să contacteze administratorul programului MICROSOFT IMAGINE, Lect.univ.dr. Alexandra Fortiş, în vederea semnării acordului de licenţiere şi a obţinerii informaţiilor legate de modaliatatea de înregistrare în acest program.

  Admitere 2017

  I. CALENDARUL DE CONCURS

  Concursul de admitere pentru anul universitar 2017/2018 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

  Sesiunea I: Perioada de înscriere: 03-26 iulie 2017
  Concurs şi afişarea rezultatelor: 27 iulie 2018
  Depunere contestații: 27-28 iulie 2017, la secretariatul facultății.
  Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 31 iulie 2017
  Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2017. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

  Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
  Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017
  Concurs şi Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017
  Depunere contestații: 27-28 septembrie 2017, la secretariatul facultății.
  Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 29 septembrie 2017
  Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-29 septembrie 2017. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

  Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

  Înmatriculare pentru continuarea studiilor 2017

  Înmatricularea în vederea continuării studiilor la specializarea Informatică se referă la studenţii care au parcurs total sau parţial un program de studii autorizat sau acreditat şi doresc continuarea studiilor în vederea finalizării acestora.

  În vederea înmatriculării, candidatul urmează a se înscrie la examenul de admitere completând suplimentar o cerere de recunoaştere a creditelor la care se ataşează actele doveditoare ale perioadei de studii efectuate (foaie matricolă parţială, situaţie şcolară parţială etc.), în perioada 03-26.07.2017, urmând ca în 27.07.2017 să se încheie procedura de echivalare a studiilor şi eventual departajarea candidaţilor, dacă numărul acestora depăşeşte capacitatea de şcolarizare.