ULTIMELE ŞTIRI

În perioada 30 iulie - 02 septembrie 2018 suntem în VACANȚĂ. Secretariatul facultății este ÎNCHIS. Ne puteți contacta pe pagina de facebook.png

Secretariatul facultății este deschis zilnic în perioada 16-27 iulie 2018 după programul:
* Luni: 09-12
* Marți: 15-18
* Miercuri: 09-12
* Joi: 15-18
* Vineri: 09-12

Planificarea sesiunii de reexaminări (an 1+2 licență) 01.09-14.09.2018 [descarcă]

Planificarea sesiunii de reexaminări (an 1 master) 01.09-14.09.2018 [descarcă]

XA 2018 [detalii]

Web design:
Ovidiu Crista

Administrare web:
Webmaster

Despre site


Trafic:

Vizitator:

Admitere 2017

I. CALENDARUL DE CONCURS

Concursul de admitere pentru anul universitar 2017/2018 se va desfăşura în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată după următorul calendar:

Sesiunea I: Perioada de înscriere: 03-26 iulie 2017
Concurs: 27 iulie 2017 ora 09:00 sala 202
Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2017 ora 10:00
Depunere contestații: 27-28 iulie 2017, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 31 iulie 2017
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea I vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-31 iulie 2017. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Sesiunea II (pentru locurile rămase vacante):
Perioada de înscriere: 04-26 septembrie 2017
Concurs: 27 septembrie 2017 ora 09:00 sala 202
Afişarea rezultatelor: 27 septembrie 2017 ora 10
Depunere contestații: 27-28 septembrie 2017, la secretariatul facultății.
Afişarea rezultatelor finale (inclusiv contestații): 29 septembrie 2017
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea II vor confirma ocuparea locului prin achitarea taxei de înmatriculare în perioada 27-29 septembrie 2017. Neachitarea taxei de înmatriculare, în termenul stabilit, duce la pierderea locului ocupat prin concurs.

Citiţi şi: Admitere 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Masteranzi

În anul universitar 2017/2018, în domeniul Informatică, se regăsesc masteranzii admişi începând cu anul universitar 2016/2017.

 • Administrarea sistemelor distribuite: anul I, anul II.
 • Web-design: anul I, anul II.
 • Absolvenţi

  Absolvenţii facultăţii noastre provin din următoarele promoţii:

  Administrarea sistemelor distribuite: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web-design: 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

  Web Design pentru e-Society: 2010

  Reglementări legale

  Puteţi descărca din lista de mai jos prevederi legale care reglementează activitatea din facultate:

 • Regulament privind organizarea admiterii: 2017/2018
 • Regulament privind activitatea profesională a studenţilor: 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind taxele de studii: 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016
 • Regulament de acordare a facilităţilor privind taxele anuale de şcolarizare: 2016/2017 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015
 • Regulament privind finalizarea studiilor: 2016/2017
 • Structura anului universitar 2017/2018
  Activitate didactică:
  -semestrul I: 02.10.2017 - 22.12.2017 şi 08.01.2018 - 21.01.2018
  -semestrul II: 19.02.2018 - 27.05.2018 (din care, pentru anii terminali: 14.05.2018 - 27.05.2018 Elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie)
  Sesiuni de examene:
  -sesiune de examene de iarnă: 22.01.2018 - 11.02.2018
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de iarnă: 19.02.2018 - 25.02.2018
  -sesiune de examene de vară: 28.05.2018 - 24.06.2018 (pentru anii terminali: 28.05.2018 - 17.06.2018)
  -sesiune de restanţe pentru sesiunea de vară: 25.06.2018 - 01.07.2018 (pentru anii terminali: 18.06.2018 - 24.06.2018)
  -sesiune de reexaminări: 01.09.2018 - 14.09.2018 (pentru anii terminali: 25.06.2018 - 01.07.2018)
  Examene de licenţă/disertaţie:
  -sesiunea de iarnă aferentă licenţei/disertaţiei 2016: 05.02.2018 - 11.02.2018
  -sesiune de vară 2017: 02.07.2018 - 15.07.2018
  Vacanţe:
  -vacanţa de iarnă: 23.12.2017 - 07.01.2018
  -vacanţă intersemestrială: 12.02.2018 - 18.02.2018
  -vacanţă de vară: 02.07.2018 - 31.08.2018

  Detalii: Structura anului universitar 2017/2018

  Planul de învăţământ 2017/2018

  Planul de învăţământ pentru anul universitar 2017/2018 este disponibil după cum urmează:

 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Administrarea Sistemelor Distribuite 2017/2018: descarcă
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează
 • Plan de învăţământ al programului de studii universitare de master Web-design 2017/2018: descarcă
 • Detalii despre disciplinele din Planul de învăţământ urmează

 • Orar 2017/2018
  Examene 2017/2018

 • Planificarea sesiunii de reexaminări (an 1 master) 01-15.09.2018 [descarcă]
 • Planificarea sesiunii de restanțe de vară (an 1 master) 25.06-30.06.2018 [descarcă]
 • Planificarea sesiunii de restanțe de vară (an 2 master) 18.06-24.06.2018 [descarcă]
 • Planificarea sesiunii de vară 02-16.06.2018 [descarcă]
 • Planificarea sesiunii de restanțe de iarnă 19-25.02.2018 [descarcă]
 • Planificarea sesiunii de iarnă 22.01 - 09.02.2018 [descarcă]

 • Disertaţie - SEPTEMBRIE 2018

  METODOLOGIA ORGANIZĂRII ŞI DESFĂŞURĂRII EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR

  I. DISPOZIŢII GENERALE

  1.1. Examenele de finalizare a studiilor la Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată (FCIA) a Universităţii „Tibiscus” din Timişoara (UTT) se desfăşoară potrivit criteriilor generale elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (OMENCS 6125/2016 modificat prin OMEN 5643/2017) şi reglementărilor proprii ale universităţii (Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea „Tibiscus” din Timişoara).

  1.2. Finalizarea studiilor universitare de licenţă la FCIA se realizează prin examen de licenţă, care are două componente de bază, cu notare distinctă:
  a. evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (5 credite) - scris;
  Scala de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu reprezintă reluarea integrală a examenelor susţinute pe parcursul anilor de studii. Scopul acestei componente a examenului de licenţă este acela de a aprecia în ce măsură absolvenţii şi-au însuşit cunoştinţele teoretice primite în procesul instructiv, precum şi modul de aplicare în practică a acestora.
  b. prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă (5 credite) - oral.
  Scopul lucrării de licenţă este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.3. Finalizarea studiilor universitare de master la FCIA se realizează prin examen de disertaţie, care constă în prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie - oral, prin care se evaluează cunoştinţele fundamentale şi de specialitate ale masteranzilor (10 credite).
  Scopul lucrării de disertaţie este de a vedea în ce măsură absolventul stăpâneşte, din punct de vedere teoretic şi practic, domeniul pe care şi l-a ales pentru analiză.

  1.4. Absolvenţii care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de licenţă/disertație se pot înscrie într-o sesiune ulterioară în vederea susţinerii acestuia, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente.

  1.5. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă la înscriere, pe lângă celelalte documente, un Certificat de competenţă lingvistică pentru comunicarea de specialitate într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de departamentul de profil din Universitatea “Tibiscus” din Timişoara.

  1.6. Lucrarea de licenţă/disertaţie poate avea conducător ştiinţific numai cadre didactice titulare, având cel puţin titlul de lector universitar şi care sunt doctori. În cazuri deosebite, cu aprobarea Consiliului facultăţii, lucrarea poate avea doi conducători ştiinţifici.

  1.7. FCIA încurajează participarea de conducători ştiinţifici de la universităţi partenere din Uniunea Europeană, cu care facultatea are acorduri în vigoare.

  1.8. Conducătorii ştiinţifici sunt obligaţi să asigure o cooperare continuă cu candidaţii, pe tot parcursul elaborării lucrării de licenţă/disertaţie. Candidaţii trebuie să aleagă tema şi conducătorul lucrării de licenţă/disertaţie, cu cel puţin două semestre înainte de data examenului de licenţă/disertaţie.

  1.9. Cerinţele privind conţinutul lucrării şi reperele privind discuţiile asupra conţinutului lucrării se vor aduce la cunoştinţa candidatului de către conducătorul ştiinţific, pe baza graficului privind elaborarea lucrării de licenţă/disertaţie, care va fi semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat şi se va depune în dosarul de licenţă/disertaţie.


  II. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

  2.1. Examenul de licenţă este organizat în două sesiuni anuale: vară (iulie) şi iarnă (februarie).

  2.2. În situaţii deosebite, Conisliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de licenţă în luna septembrie.

  2.3. (a) În conformitate cu planurile de învăţământ după care au studiat absolvenţii promoţiei 2018, Consiliul facultăţii aprobă tematica disciplinelor la care se susţin examenele care se aduce la cunoştinţa studenţilor prin afişare. Această tematică este valabilă pentru toţi absolvenţii studiilor organizate pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.
  (b) Pentru absolvenţii promoţiilor anterioare, organizate în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, tematica disciplinelor este aceeaşi cu a promoţiei în care au încheiat studiile.

  2.4. Temele lucrărilor de licenţă sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

  2.5. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de licenţă, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la FCIA comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

  2.6. La susţinerea lucrării de licenţă participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


  III. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE LICENŢĂ

  3.1. Înscrierea la examenul de licenţă se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al specializării, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii. Pentru candidaţii din afara FCIA, respectarea acestei condiţii cade în sarcina şi răspunderea universităţii respective.
  3.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat, personal (pentru absolvenţii FCIA) sau prin delegat (pentru absolvenţii din afara FCIA):
  - cererea de înscriere la examenul de licenţă;
  - lucrarea de licenţă, conţinând referatul cu aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, însoţită de un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
  - un dosar plic conţinând următoarele acte:
  * certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
  * diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original;
  * certificat de competenţă lingvistică;
  * supliment la diplomă (sau foaie matricolă pentru absolvenţii mai vechi);
  * chitanţă de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
  * două fotografii tip ¾;
  * graficul privind elaborarea lucrării de licenţă, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

  3.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.

  3.4. La examenul de licenţă pot participa absolvenţi proprii, din promoția curentă sau promoțiile anterioare.

  IV. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢII PROGRAMULUI DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ INFORMATICĂ

  4.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
  1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
  2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

  4.2. Probele menţionate la articolul anterior se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

  4.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

  4.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

  4.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

  4.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


  V. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ PENTRU ABSOLVENŢI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DE LUNGĂ DURATĂ ÎN SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

  5.1. Examenul de licenţă se desfăşoară în două etape:
  1) evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate – prin proba teoretică.
  2) prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă.
  La fiecare probă, media minimă de promovare este 5 (cinci).

  5.2. Probele menţionate la articolul anterioar se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen specifice fiecărei probe şi a examinatului.

  5.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora, cu două zecimale, fără rotunjire.

  5.4. Media finală a examenului de licenţă reprezintă media aritmetică între nota de la proba teoretică şi nota obţinută la susţinerea lucrării de licenţă. Media minimă de promovare a examenului de licenţă este 6 (şase). În cazul în care absolventul nu obţine media de promovare a licenţei de minim 6, la repetarea examenului de licenţă se susţine examen la proba cu nota cea mai mică.

  5.5. Candidaţii care nu au promovat proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate nu au dreptul de a participa la susţinerea lucrării de licenţă.

  5.6. Eventualele contestaţii privind rezultatele probei scrise, se depun la secretariatul facultăţii în termenul prevăzut de calendarul licenţei şi se soluţionează conform aceluiaşi calendar, de către comisia de contestaţii.


  VI. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ

  6.1. Pentru sesiunea iulie 2018, perioada desfăşurării examenului de licenţă este 12-13.07.2018. Pentru sesiunea februarie 2019 (şi, eventual, septembrie 2018) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.

  VII. ORGANIZAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

  7.1. (a) Examenul de disertaţie este organizat în două sesiuni anuale vară (iulie) şi iarnă (februarie).
  (b) În situaţii deosebite, Consiliul facultăţii poate propune, iar Senatul universitar poate aproba, organizarea şi desfăşurarea unei sesiuni de disertaţie în luna septembrie 2018.

  7.2. Temele lucrărilor de disertaţie sunt stabilite de departament pe baza propunerilor conducătorilor ştiinţifici şi sunt aprobate de Consiliul facultăţii.

  7.3. Se pot prezenta la examenul de disertaţie absolvenţii masteratelor "Administrarea sistemelor distribuite" / "Web-design" de la FCIA, promoţia curentă sau promoţii anterioare.

  7.4. Consiliul facultăţii stabileşte componenţa nominală a Comisiei de disertaţie, care se avizează de Senatul universitar şi se aprobă de Rectorul universităţii. Conform legislaţiei în vigoare, la UTT, comisia este formată din cadre didactice proprii şi poate fi completată cu cadre didactice asociate sau invitate.

  7.5. La susţinerea lucrării de disertaţie participarea conducătorului ştiinţific al lucrării este obligatorie.


  VIII. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR ÎN VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

  8.1. Înscrierea la examenul de disertaţie se face pe bază de cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii de fiecare absolvent cu cel puţin 5 zile înaintea examenului. Se pot înscrie la examen doar candidaţii care au îndeplinit în totalitate cerinţele prevăzute în planul de învăţământ al programului de studii, respectarea acestei condiţii fiind în sarcina secretariatului facultăţii.

  8.2. Cu cel puţin 5 zile înainte de data la care este programată desfăşurarea examenului se depun la secretariat:
  - cererea de înscriere la examenul de disertaţie;
  - lucrarea de disertaţie, însoţită de referatul cu aviz pozitiv al conducătorului ştiinţific şi de declaraţia pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării;
  - un CD/DVD conţinând lucrarea în format .DOC sau .PDF (ori echivalente);
  - un dosar plic conţinând următoarele acte:
  * certificat de naştere, în copie conformă cu originalul;
  * diplomă de licenţă sau echivalentă cu aceasta, în original;
  * suplimentul la diplomă;
  * chitanţa de plată a taxei de înscriere şi a taxei de întocmire a dosarului;
  * două fotografii tip ¾;
  * graficul privind elaborarea lucrării de disertaţie, semnat de conducătorul ştiinţific şi de candidat.

  8.3. În intervalul de timp dintre depunerea dosarelor şi preziua susţinerii examenului, comisia de examen procedează la verificarea, prin sondaj sau în totalitate, a lucrărilor depuse, folosind softul anti-plagiat al universităţii. Rezultatul acestei verificări se consemnează într-un Proces-verbal întocmit de secretarul comisiei şi avizat de preşedintele comisiei.


  IX. DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE DISERTAŢIE

  9.1. Susţinerea lucrării de disertaţie este publică şi se desfăşoară în prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen şi a examinatului.

  9.2. La examenul de disertaţie candidatul trebuie să obţină media de minim 6 (şase).

  9.3. Pe baza susţinerii lucrării în faţa comisiei, comisia acordă nota finală. Fiecare membru al comisiei propune o notă de la 1 la 10, nota finală fiind media aritmetică a acestora.

  9.4. Conform prevederilor legale, rezultatul obţinut la susţinerea lucrării de disertaţie (probă orală) nu poate fi contestat.


  X. PLANIFICAREA EXAMENULUI DE DISERTAȚIE

  10.1. Pentru sesiunea iulie 2018, data desfăşurării examenului de disertaţie este 14.07.2018. Pentru sesiunea februarie 2019 (şi, eventual, septembrie 2018) data se va stabili de Consiliul facultăţii FCIA şi se va aproba de Senatul universitar.


  xI. ELIBERAREA DIPLOMELOR

  11.1. Absolvenţilor care au promovat examenul de licenţă/master li se eliberează Diploma de licenţă/Diploma de master. Diploma de licenţă/master va fi însoţită de Suplimentul la diplomă. Până la eliberarea diplomei de licenţă/master, absolventul beneficiază de o adeverinţă care să ateste promovarea examenului de licenţă/master.

  11.2. Absolvenţilor care nu au promovat examenul de licenţă/master sau care nu s-au prezentat la licenţă, li se eliberează, la cerere, un Certificat de studii.

  Prezenta Metodologie a fost aprobată în şedinţa Consiliului Facultăţii din 31.01.2018.

  CODUL DE CONDUITĂ AL CADRELOR DIDACTICE ([ descarcă ])

  COMISIA DE EXAMEN DE DISERTAŢIE SEPTEMBRIE 2018 ([ urmează ])

  Comisia de examen - master ASD:
  Preşedinte:
  Conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky
  Membri:
  Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
  Conf.univ.dr. Alin Daniel Munteanu
  Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea
  Secretar:
  Lect.univ.dr. Alexandra Emilia Fortiş

  Comisia de examen - master WD:
  Preşedinte:
  Conf.univ.dr. Tiberiu-Marius Karnyanszky
  Membri:
  Conf.univ.dr. Laurenţiu Dan Lacrămă
  Lect.univ.dr. Diana Iovanovici
  Lect.univ.dr. Florentina Anica Pintea
  Secretar:
  Lect.univ.dr. Alexandra Emilia Fortiş

  CALENDARUL DISERTAŢIEI SEPTEMBRIE 2018

  Miercuri 19.09.2018
  09:00-12:00 - depunerea la secretariat a Dosarului complet de disertaţie
  - depunerea la secretariat a lucrării de disertaţie, cu referatul cadrului didactic şi cu declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării
  19:00 - afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de disertaţie ASD ([ urmează ])
  - afişarea tabelelor cu planificarea susţinerii lucrării de disertaţie WD ([ urmează ])
  Marți 25.09.2018
  18:00-19:00 – susţinerea lucrării de disertaţie master ASD
  19:00-20:00 – susţinerea lucrării de disertaţie master WD
  21:00 - afişarea rezultatelor examenului de disertaţie ASD ([ urmează ])
  - afişarea rezultatelor examenului de disertaţie WD ([ urmează ])
  Miercuri 26.09.2018
  12:00-15:00 – absolvenţii care au promovat examenul de disertaţie pot ridica de la secretariatul facultăţii Adeverinţa care ţin loc de Diplomă de master, până la eliberarea acesteia

  INDICAŢII PRIVIND LUCRAREA DE LICENŢĂ/DISERTAŢIE

  • Descarcă ghidul de întocmire a lucrării de licenţă/disertaţie: descarcă.

  TEME PENTRU LUCRĂRI DE DISERTAŢIE IULIE 2018

  Conf.dr.ing. Tiberiu Marius Karnyanszky

  Conf.dr.ing. Laurenţiu Dan Lacrămă

  Conf.dr. Alin Daniel Munteanu

  Lect.dr. Angela Simona Apostol

  Lect.dr. Florentina Anica Pintea

  Lect.dr. Ramona Violeta Vasilescu

  Citiţi şi: Disertatie iul.2018 | sep.2017 | iul.2017 | sep.2016 | iul.2016 | sep.2015 | iul.2015 | feb.2014 | iul.2013 | feb.2013

  Taxe 2017/2018

  Taxa anuală este de 3.100 lei şi se achită esalonat, în patru perioade, după cum urmează:

  • Rata I, 1550 de lei, în perioada 21.09.2017 - 17.10.2017
  • Rata II, 550 de lei, în perioada 16.11.2017 - 18.12.2017
  • Rata III, 550 de lei, în perioada 19.02.2018 - 19.03.2018
  • Rata IV, 450 de lei, în perioada 17.04.2018 - 17.05.2018

  Taxa de şcolarizare pentru studenţii aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII: 25% din taxa anuală de studiu (25% x 3100 = 775 lei). Taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.12.2017 inclusiv.

  Taxa pentru recontractare materie nepromovată în anul contractat: după formula (taxă anuală a anului de studiu în curs/60) x nr. de credite pe disciplină. Această taxă include parcurgerea activităţii de curs, seminar sau laborator şi prezentarea gratuită la prima planificare. Dacă materia este prevăzută în semestrul I, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 18.12.2017 inclusiv. Dacă materia este prevăzută în semestrul II, taxa poate fi achitată, fără penalizare, cel târziu până la data de 17.05.2018 inclusiv.

  Neachitarea în termen a fiecărei rate sau a taxei de şcolarizare pentru studenţii de la studii universitare de licenţă sau studii universitare de masterat aflaţi în anul de PRELUNGIRE A ŞCOLARITĂŢII, obligaţie a studentului, anulează această calitate a sa şi toate drepturile de care beneficiază (prezentarea la examene, eliberarea unei adeverinţe etc.). Din momentul achitării taxei studentul beneficiază, din nou, de toate drepturile prevăzute în Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea "Tibiscus".

  Pentru depãşirea perioadei de platã a oricăreia din taxele de mai sus, se percep penalizãri de 1% pe zi, pânã la 25% din suma datoratã.

  Pentru achitarea integrală a taxei anuale pentru studii se aplică o reducere de 5% din valoarea taxei, dacă plata se realizează în perioada 21.09.2017 - 17.10.2017.

  Achitarea taxelor de mai sus se poate face la casieria universităţii sau, pentru taxele de şcolarizare şi de finalizare a studiilor, direct în cont:

  Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  Str. Daliei nr. 1/A, cod 300558
  Cont ROL - RAIFFEISEN BANK
  RO33 RZBR 0000 0600 0369 0455
  Cod Fiscal 2803804

  Citiţi şi: Regulament Taxe 2017/2018

  Facilităţi

  Despre facilităţile de care pot beneficia studenţii facultăţii puteţi obţine aici detalii.

  Burse ERASMUS

  Despre participarea studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice ale facultăţii la burse ERASMUS în străinătate.

  Cazare şi servirea mesei

  Despre posibilităţile de cazare şi servire a mesei oferite de universitate - vezi detalii.

  Servicii medicale

  Despre serviciile medicale oferite de universitate - vezi detalii.

  Licenţe Microsoft în cadrul programului MICROSOFT IMAGINE

  Incepând din semestrul al II-lea al anului universitar 2009/2010, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată este participantă la iniţiativa pentru educaţie iniţiată de Compania Microsoft, numită la început MSDN Academic Alliance, apoi DreamSpark iar din anul 2016 MICROSOFT IMAGINE.

  MICROSOFT IMAGINE este un program de acces la tehnologie, adresat instituţiilor de învăţământ sau organizaţiilor ce sprijină, în relaţie cu aceste instituţii de învăţământ, accesul gratuit al elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice la tehnologie şi la educaţie de specialitate.

  Studenţii Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată sunt rugaţi să contacteze administratorul programului MICROSOFT IMAGINE, Lect.univ.dr. Alexandra Fortiş, în vederea semnării acordului de licenţiere şi a obţinerii informaţiilor legate de modaliatatea de înregistrare în acest program.